Předpisy

PODMÍNKY PRO VÝHODY VZDÁLENÝCH SLUŽEB akhealthcaucus.org

§ 1 
Definice

Pojmy použité v nařízeních znamenají:

E-mailová adresa webové stránky – [email protected] 
Článek – stručné písemné prohlášení o dostupných doplňcích stravy nebo zdravotnických prostředcích k prodeji, obsahující zejména takové prvky, jako je popis složení, popis vlastností, popis účinku, způsob použití, hodnocení účinku, informace o téma místa, kde si můžete produkt zakoupit, jakož i odkaz na webovou stránku, kde si můžete produkt zakoupit, 
formulář – formulář žádosti, který je k dispozici na webových stránkách a který umožňuje uživateli registraci na webu a vytvoření uživatelského účtu, 
spotřebitel – fyzická osoba, které ve Smlouvě o poskytování Služby jedná pro účely, které přímo nesouvisejí s její obchodní nebo profesní činností;
Účet – profil uživatele vytvořený spolu s registrací, jehož prostřednictvím může zveřejňovat pomocí zvláštního formuláře Články spolu s grafickým obsahem pro automatické zveřejnění na Webu; 
Třetí strana – fyzická osoba, právnická osoba, jakož i organizační jednotka, která není právnickou osobou, jejíž zvláštní ustanovení přiznávají způsobilost k právním úkonům, která není uživatelem; 
Předpisy – tyto Předpisy pro poskytování služeb na dálku; 
Servisní služba na www.akhealthcaucus.org Internet, jehož prostřednictvím může uživatel používat službu -; 
Stránka / y – správce webových stránek a uživatel; 
Webová stránka– webové stránky www.akhealthcaucus.org; 
Smlouva o poskytování služeb – dohodu, podle které správce Service se zavazuje uvolnit poskytovat Službu Uživateli, uzavřené na dálku, pokud je pod organizované uzavírání smluv na dálku bez současné fyzické přítomnosti stran, s výhradním použitím jednoho nebo více agentů komunikace na dálku (prostřednictvím webové stránky) až do uzavření smlouvy včetně; 
Služba – služba poskytovaná Správcem webových stránek za účelem bezplatného zřízení a vedení uživatelského účtu na Webu, prostřednictvím kterého může Uživatel bezplatně umisťovat články spolu s jakýmkoli grafickým obsahem, který je automaticky zveřejněn na Webu;
Uživatel – fyzická osoba, která má Účet, který je starší 18 let a má způsobilost k právním úkonům (včetně Spotřebitele), jakož i právnická osoba nebo organizační jednotka, která není právnickou osobou, jejíž zvláštní ustanovení přiznávají způsobilost k právním úkonům; 
Správce webových stránek – akhealthcaucus.org 
Grafický obsah – fotografie nebo grafiky předložené uživatelem s produktem představujícím produkt, na který se vztahuje článek.

§ 2 
Obecná ustanovení

Předpisy definují pravidla pro poskytování Služby na dálku. 
Práva k duševnímu vlastnictví k obsahu nepřevedenému Uživatelem na Web, zejména autorská práva a práva průmyslového vlastnictví v názvu, doméně a logotypu Webu, jakož i jeho grafické, slovní a verbálně grafické prvky (např. Rozvržení) , Software webových stránek a práva k databázi jsou chráněna zákonem a jsou svěřena Správci webových stránek nebo subjektům, se kterými Správce webových stránek uzavřel příslušné smlouvy.
Správce webových stránek podniká kroky k zajištění toho, aby web fungoval správně do té míry, která vyplývá z aktuálních technických znalostí, a zavazuje se včas odstranit nesrovnalosti, které byly řádně nahlášeny uživateli, třetími stranami nebo identifikovány správcem webových stránek. 
Uživatel zaručuje, že veškerý obsah, který poskytl Správci webových stránek, neporušuje práva třetích stran, včetně jakýchkoli výlučných práv.

§ 3 
Pravidla pro používání webové stránky

Uživatel je povinen zejména:

používat webovou stránku způsobem, který nezasahuje do jejího fungování, včetně použití konkrétního softwaru nebo zařízení, 
použití jakéhokoli obsahu zveřejněného na webové stránce takovým způsobem, aby nedocházelo k kopírování nebo reprodukci části nebo všech prvků chráněných exkluzivními právy webové stránky, zejména informace, obsah, data, fotografie, obrázky, kresby, ikony, popisy, články a ochranné známky.

§ 4 
Uzavření smlouvy o poskytování služeb a pravidla pro poskytování služeb

Uživatel může zveřejnit na Webu článek poskytnutý Uživatelem, ke kterému může být připojen grafický obsah. Zveřejnění článku se uskutečňuje bez účasti Správce webových stránek, tj. Správce webových stránek poskytuje v rámci Uživatelského účtu pouze Nástroje uživatele a serverový prostor, pomocí kterého Uživatel samostatně zadává Obsah a Grafický obsah, které jsou později automaticky zobrazeny na Stránce webu. 
Smlouva o poskytování služeb bude uzavřena, jakmile uživatel obdrží e-mailovou zprávu uvedenou v odstavci 8 níže.
Za účelem uzavření smlouvy o poskytování služby prostřednictvím webové stránky musíte navštívit webovou stránku a poté vyplnit formulář v rozsahu, v jakém je to uvedeno v pokynech ve formuláři, a dále podnikat další technické kroky na základě informací dostupných ve formuláři. 
Formulář pro uzavření servisní smlouvy může být vyplněn 24 hodin denně ve všech dnech v týdnu. 
Správce webových stránek můžete kontaktovat pomocí kontaktního formuláře dostupného na webových stránkách 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Odeslání údajů obsažených ve formuláři (odeslání formuláře) a uzavření smlouvy o poskytování služeb je možné pouze po přijetí těchto předpisů a souhlasu uživatele s poskytnutím účtu před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb.
Nezbytnou podmínkou pro uzavření servisní smlouvy je poskytnutí správných údajů ve formuláři. V případě jakýchkoli pochybností správce webu o správnosti údajů poskytnutých uživatelem, správce webových stránek tyto údaje ověří, například kontaktováním uživatele. Pokud není možné kontaktovat uživatele nebo ověřit data poskytnutá uživatelem z důvodů, které lze připsat uživateli, správce webových stránek neuzavírá servisní smlouvu. 
Okamžitě po posouzení a ověření formuláře obdrží uživatel e-mail s potvrzením všech příslušných prvků uzavřené smlouvy o poskytování služeb. Po odeslání zprávy uvedené v předchozí větě je aktivován uživatelský účet.
Článek (spolu s jakýmkoli grafickým obsahem) zveřejněný Uživatelem pomocí zvláštního formuláře zpřístupněného pod Uživatelským účtem je zobrazen na Webu do 7 dnů od jeho vložení Uživatelem do formuláře na Účtu a schválení Uživatelem. 
Uživatel může Smlouvu o poskytování Služby kdykoli ukončit zasláním příslušného prohlášení Správci webu (dopis zaslaný poštou, kurýrem nebo e-mailem) e-mailem na e-mailovou adresu Webu nebo korespondenci s adresou Správce webu.

§ 5 
Pokyny pro odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Uživatel, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy o poskytování služeb do 14 dnů bez udání důvodu. 
Lhůta pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb končí po 14 dnech ode dne uzavření smlouvy o poskytování služeb. 
Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy o poskytování služeb je uživatel, který je spotřebitelem, povinen informovat e-mailem na e-mailovou adresu webové stránky nebo korespondence s adresou správce webu o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy o poskytování služeb jednoznačným prohlášením (dopis zaslaný poštou, kurýrem nebo e-mailem).
Uživatel, který je spotřebitelem, může použít vzor smlouvy o odstoupení od smlouvy pro poskytování služeb umístěných na webových stránkách, není to však povinné. 
Pro splnění lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb postačuje uživateli, který je spotřebitelem, zaslat informace o uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služby.

§ 6 
Stížnosti uživatelů

Uživatel může administrátorovi webové stránky podat stížnost týkající se poskytování služby, zatímco administrátor webové stránky uznává pouze stížnosti nebo stížnosti:

doručené poštou na adresu správce webových stránek, 
obdržené e-mailem na e-mailovou adresu správce webových stránek [email protected]

Uživatel může podat stížnost nebo stížnost prostřednictvím zmocněnce, plná moc by měla být učiněna v obyčejné písemné formě, pokud neexistují konkrétní faktické okolnosti, které by naznačovaly potřebu uchovat písemnou formu s potvrzením notáře nebo úředního podpisu. 
Uživatel je povinen:

uveďte ve stížnosti nebo stížnosti své jméno, e-mailovou adresu (neposkytnutí e-mailové adresy znemožní správci webových stránek kontaktovat stěžovatele a posouzení stížnosti nebo stížnosti) a informace uvádějící předmět stížnosti nebo stížnosti, jakož i vaše stanovisko k záležitosti, na kterou se stížnost vztahuje nebo stížnost, 
přiložit k stížnosti nebo originál nebo kopie dokumentů týkajících se předmětu stížnosti nebo stížnosti, je-li nutné objasnit relevantní okolnosti případu.

Uživatel by se měl snažit podat stížnost nebo stížnost ihned po získání informací o okolnostech, které odůvodňují jejich podání. 
Správce webových stránek ponechává stížnosti nebo stížnosti neobsahující údaje, které identifikují uživatele, aniž by byly uznány. 
Správce webových stránek může při zkoumání stížnosti nebo stížnosti za účelem objasnění všech relevantních okolností, kterých se stížnost nebo stížnost týká, požádat stěžovatele, aby poskytl další informace, vysvětlení nebo dokumenty, pokud:

z obsahu stížnosti nebo stížnosti není možné řádně určit její předmět nebo postavení stěžovatele nebo 
je nutné důkladné posouzení stížnosti nebo stížnosti,

pod bolestí, že stížnost nebo stížnost zůstane bez zvážení v případě, že stěžovatel nepodnikne žádné kroky nebo kroky umožňující posouzení stížnosti nebo stížnosti. 
Správce webových stránek neprodleně, nejpozději však do 21 dnů ode dne přijetí stížnosti nebo stížnosti, odpoví na podanou stížnost nebo stížnost, která bude zaslána stěžovateli na e-mailovou adresu, ze které správce stížnosti obdržel stížnost nebo stížnost. 
Uživatel může kdykoli požádat, aby záležitost, která je předmětem stížnosti, byla vyřešena třetí stranou a za tímto účelem:

požádat mediátora nebo instituci, před níž bude mediační řízení zahájeno, se žádostí o mediaci, 
požádat o instituci, před níž bude smírčí řízení vedeno, se žádostí o posouzení případu rozhodčím soudem, 
je-li spotřebitelem, požádat o pomoc příslušného veřejného ochránce práv spotřebitelé nebo jiný subjekt vykonávající podobné funkce.

Na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr existuje platforma pro online řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli na úrovni EU (platforma pro online řešení sporů). Platforma ODR je interaktivní a mnohojazyčný web s jednotným kontaktním místem pro spotřebitele a podnikatele, kteří usilují o mimosoudní řešení sporu týkajícího se smluvních závazků vyplývajících ze smlouvy o poskytování služeb online. 
Za účelem odstranění jakýchkoli pochybností se pokyny uvedené v odst. 1 písm. 8 nebo 9 výše nepředstavuje rozhodčí smlouvu nebo automatický souhlas správce webu k účasti na mediačním nebo rozhodčím řízení.

§ 7 
Autorská práva

Po přijetí zprávy uvedené v § 4 odst. 1 písm. 8 těchto Pravidel Uživatel uděluje Správci webových stránek nevýhradní licenci na článek a grafický obsah zdarma v následujících oblastech použití:

v oblasti záznamu a reprodukce děl – nahrávání a reprodukce kopií děl v jakémkoli formátu a digitální technice; 
v rámci obchodování originál nebo kopie, na nichž byla díla zaznamenána – umístění originálu nebo kopií na web prostřednictvím webu; 
v rozsahu šíření děl jiným způsobem, než je uvedeno v bodě 2 výše – veřejné zobrazování na webových stránkách, jakož i veřejný přístup k dílům takovým způsobem, aby k nim mohl mít přístup každý v místě a čase, který si na webové stránce zvolí, 
zadáním do paměti počítač, který 
spojuje každé dílo, zcela nebo zčásti, s dalšími díly za účelem šíření,

Licence uvedená v odstavci 1 1 výše, nastává bez teritoriálních a časových omezení (je neomezená).

§ 8 
Odpovědnost

Správce webových stránek neodpovídá za technické problémy nebo technická omezení vyskytující se v počítačovém vybavení, koncovém zařízení, systému IKT a telekomunikační infrastruktuře, které uživatel používá, a které brání uživateli v správném používání webové stránky a službách nabízených prostřednictvím ní. 
Správce webových stránek neodpovídá za:

ztráta dat uživatelem v důsledku selhání zařízení, systému nebo jiných okolností vzniklých z důvodů, které nelze přičíst administrátorovi webových stránek; 
důsledky používání webu uživatelem v rozporu s platnými právními předpisy, ustanoveními nařízení nebo zvyklostí přijatými v tomto ohledu, 
rychlost přenosu dat a související omezení vyplývající z výskytu technických, technologických nebo infrastrukturních okolností, které nespočívají na straně správce webu, 
porušení Práva třetích stran prostřednictvím obsahu (včetně grafiky) poskytovaného uživatelem.

§ 9

Informace o cookies.

1. Web používá cookies.

2. Soubory cookie (tzv. „Cookies“) jsou IT data, zejména textové soubory, které jsou uloženy na koncovém zařízení uživatele webové stránky a jsou určeny k používání stránek webové stránky. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, jejich čas uložení na koncovém zařízení a jedinečné číslo.

3. Subjekt, který umístí cookies do koncového zařízení uživatele webové stránky a přistupuje k nim, je provozovatelem webové stránky.

4. Cookies se používají pro tyto účely: 
a. Statistické a analytické, díky nimž lze web optimalizovat, aby se zlepšilo pohodlí jeho používání návštěvníky. Statistické údaje jsou anonymní. 
b. udržování relace uživatele webových stránek (po přihlášení), díky níž uživatel nemusí znovu zadat přihlašovací jméno a heslo na každé podstránce webové stránky; 
c. určení profilu uživatele za účelem zobrazení mu přizpůsobených materiálů v reklamních sítích, zejména v síti Google;

5. Web používá dva základní typy cookies: „relační“ cookies a „trvalé“ cookies. Soubory cookie relace jsou dočasné soubory, které jsou uloženy na koncovém zařízení uživatele, dokud se odhlásí, neopustí web nebo nevypne software (webový prohlížeč). Trvalé soubory cookie se ukládají na koncovém zařízení uživatele po dobu stanovenou v parametrech souborů cookie nebo do doby, než je uživatel odstraní.

6. Software pro procházení webů (webový prohlížeč) obvykle ve výchozím nastavení umožňuje ukládat cookies na koncovém zařízení uživatele. Uživatelé webu mohou změnit nastavení v této oblasti. Webový prohlížeč umožňuje odstranit cookies. Je také možné automaticky blokovat cookies, podrobné informace k tomuto tématu jsou uvedeny v nápovědě nebo dokumentaci webového prohlížeče.

7. Omezení používání cookies mohou ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách.

8. Soubory cookie umístěné na koncovém zařízení Uživatele webových stránek mohou používat také inzerenti a partneři spolupracující s provozovatelem webových stránek.

9. Doporučujeme si přečíst zásady ochrany osobních údajů těchto společností a seznámit se s pravidly používání souborů cookie používaných ve statistikách: Zásady ochrany osobních údajů služby Google Analytics

10. Cookies mohou být použity reklamními sítěmi, zejména sítí Google, k zobrazování reklam přizpůsobených způsobu, jakým uživatel web používá. Za tímto účelem mohou ukládat informace o navigační cestě uživatele nebo o čase stráveném na dané stránce. 11. Pokud jde o informace o uživatelských preferencích shromážděných reklamní sítí Google, může uživatel pomocí nástroje zobrazit a upravovat informace odvozené ze souborů cookie: https://www.google.com/ads/preferences/

§ 10

Protokoly serveru.

1. Informace o chování některých uživatelů podléhají protokolování ve vrstvě serveru. Tato data se používají pouze ke správě webových stránek a k zajištění nejefektivnější služby poskytované hostingovými službami.

2. Zastrčené zdroje jsou identifikovány pomocí URL adres. Registrace může navíc podléhat:

 • a. čas přijetí dotazu,
 • b. čas na zaslání odpovědi,
 • c. název klientské stanice – identifikace provedená pomocí protokolu HTTP,
 • d. informace o chybách, ke kterým došlo během implementace transakce HTTP, např. URL adresa stránky, kterou uživatel dříve navštívil (odkaz na odkaz) – pokud byl web vložen prostřednictvím odkazu,
 • f. informace o prohlížeči uživatele,
 • g. Informace o IP adrese.

3. Výše ​​uvedená data nejsou spojena s konkrétními osobami, které procházejí web.

4. Výše ​​uvedená data se používají pouze pro účely správy serveru.

§ 11

Poskytování dat.

 • 1. Údaje se zpřístupňují externím subjektům pouze v mezích povolených zákonem.
 • 2. Údaje umožňující identifikaci fyzické osoby jsou zpřístupněny pouze se souhlasem této osoby.
 • 3. Od provozovatele může být požadováno, aby poskytoval informace shromážděné webovým serverem oprávněným subjektům na základě zákonných žádostí v rozsahu vyplývajícím z žádosti.

6. Správa souborů cookie – jak dát a odvolat souhlas v praxi?

  • 1. Pokud uživatel nechce přijímat cookies, může změnit nastavení prohlížeče. Vyhrazujeme si, že deaktivace souborů cookie nezbytných pro autentizační procesy, bezpečnost, udržování uživatelských preferencí může být obtížná a v extrémních případech může zabránit použití webových stránek.
  • 2. Chcete-li spravovat nastavení souborů cookie, vyberte webový prohlížeč / systém ze seznamu níže a postupujte podle pokynů: a. Internet Explorer b. Chrome c. Safari d. Firefox e. Opera f. Android g. Safari (iOS) h. Windows Phone i. Blackberry

§1. O webu akhealthcaucus.org a sběru dat. 
Webové stránky akhealthcaucus.org shromažďuje a zpracovává vaše data o tom, co chceme informovat, abyste si mohli být vědomi, jaká data shromažďujeme a zpracováváme.

§ 12 
Závěrečná ustanovení

Řešení veškerých sporů vzniklých mezi Správcem webových stránek a Uživatelem, který není spotřebitelem, podléhá soudu, který je příslušný pro adresu Správce webových stránek. 
Uznání jednotlivých ustanovení těchto nařízení způsobem předepsaným zákonem jako neplatné nebo neúčinné, nemá vliv na platnost nebo účinnost zbývajících ustanovení nařízení. Namísto neplatného ustanovení se použije pravidlo, které je nejblíže účelu neplatného ustanovení a celé tyto předpisy.
Aby se předešlo pochybnostem, Správce webu, který je pouze subjektem umožňujícím nástroje a serverový prostor Webového serveru automaticky publikovat a zobrazovat Články a grafický obsah na Webu, prohlašuje, že není zamýšleno naznačovat žádné spojení s ochrannými známkami, obchodními jmény, znaky výrobci a společnosti, které byly použity na webových stránkách. 
Je zakázáno kopírovat nebo reprodukovat, zcela nebo částečně, části webové stránky chráněné výhradními právy, zejména informace, obsah, data, fotografie, obrázky, kresby, ikony, popisy produktů a značek a veškerý obsah na webové stránce.
Současná nařízení jsou zveřejňována na webových stránkách způsobem, který umožňuje jejich ukládání a opakované přehrávání v běžném průběhu činností.