κανονισμοί

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ akhealthcaucus.org

§ 1 
Ορισμοί

Οι όροι που χρησιμοποιούνται στους Κανονισμούς σημαίνουν:

Ηλεκτρονική διεύθυνση ιστοτόπου – [email protected] 
Άρθρο – Συνοπτική δήλωση σχετικά με τα διατροφικά συμπληρώματα ή τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που διατίθενται προς πώληση, τα οποία περιλαμβάνουν ιδίως στοιχεία όπως περιγραφή της σύνθεσης, περιγραφή των ιδιοτήτων, περιγραφή της δράσης, μέθοδο χρήσης, αξιολόγηση της δράσης, για το μέρος όπου μπορείτε να αγοράσετε το προϊόν και την (link) αναφορά στην ιστοσελίδα της, με την οποία μπορείτε να αγοράσετε το προϊόν, 
έντυπο – αίτηση διατίθεται στην Υπηρεσία τοποθεσίας επιτρέπει στο χρήστη να εγγραφείτε με την Υπηρεσία και να δημιουργήσουν ένα λογαριασμό χρήστη, 
ο καταναλωτής – φυσικό πρόσωπο, η οποία στη Σύμβαση για την παροχή της Υπηρεσίας ενεργεί για σκοπούς που δεν σχετίζονται άμεσα με την επιχειρηματική ή επαγγελματική της δραστηριότητα.
Λογαριασμός – Το προφίλ του χρήστη δημιουργήθηκε μαζί με την εγγραφή, μέσω του οποίου μπορεί να δημοσιεύσει χρησιμοποιώντας το ειδικό έντυπο Άρθρα μαζί με το Περιεχόμενο γραφικών για αυτόματη δημοσίευση στον Ιστότοπο. 
Τρίτος – φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο, καθώς και οργανωτική μονάδα που δεν είναι νομικό πρόσωπο, οι ειδικές διατάξεις του οποίου παρέχουν νομική ικανότητα, η οποία δεν είναι Χρήστης. 
Κανονισμοί – αυτοί οι Κανονισμοί για την παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως. 
Υπηρεσία παροχής Internet διατίθεται σε www.akhealthcaucus.org, μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία -? 
Σελίδα / y – Δικτυακός Διαχειριστής και Χρήστης. 
Ιστοσελίδα– ιστοσελίδα www.akhealthcaucus.org. Σύμβαση 
παροχής υπηρεσιών – μια συμφωνία βάσει της οποίας ο Διαχειριστής Ιστοσελίδας αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει δωρεάν την Υπηρεσία στον Χρήστη που συνάπτεται εξ αποστάσεως, δηλ. Ως μέρος ενός οργανωμένου συστήματος σύναψης συμβάσεων εξ αποστάσεως χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία των Μερών, με τη μόνη χρήση ενός ή περισσοτέρων κεφαλαίων επικοινωνία εξ αποστάσεως (μέσω της ιστοσελίδας) έως και τη σύναψη της σύμβασης · 
Υπηρεσία – μια υπηρεσία που παρέχεται από τον Διαχειριστή Ιστοσελίδας για τη δωρεάν δημιουργία και τη διατήρηση ενός Λογαριασμού Χρήστη στον Ιστότοπο, μέσω του οποίου ο Χρήστης μπορεί να τοποθετεί τα Άρθρα δωρεάν μαζί με οποιοδήποτε Περιεχόμενο Γραφικών, τα οποία δημοσιεύονται αυτόματα στον Ιστότοπο.
Χρήστης – φυσικό πρόσωπο που έχει Λογαριασμό ο οποίος είναι τουλάχιστον 18 ετών και έχει πλήρη νομική ικανότητα (συμπεριλαμβανομένου του Καταναλωτή), καθώς και νομικό πρόσωπο ή οργανωτική μονάδα που δεν είναι νομικό πρόσωπο, οι ειδικές διατάξεις του οποίου παρέχουν νομική ικανότητα. 
Διαχειριστής ιστότοπου – akhealthcaucus.org 
Γραφικό περιεχόμενο – φωτογραφίες ή γραφικά που υποβάλλονται από τον χρήστη με το προϊόν που παρουσιάζει το προϊόν στο οποίο εφαρμόζεται το άρθρο.

§ 2 
Γενικές διατάξεις

Οι Κανονισμοί καθορίζουν τους κανόνες παροχής της υπηρεσίας από απόσταση. 
Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε περιεχόμενο που δεν μεταβιβάζεται από τον Χρήστη στον Δικτυακό Τόπο, ιδίως δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και βιομηχανικής ιδιοκτησίας στο όνομα, τον τομέα και το λογότυπο της Ιστοσελίδας, καθώς και τα γραφικά, προφορικά και λεκτικά γραφικά στοιχεία (π.χ. διάταξη) , Τα δικαιώματα χρήσης του δικτυακού τόπου και των βάσεων δεδομένων προστατεύονται από το νόμο και ανήκουν στον Διαχειριστή Ιστοσελίδας ή στις οντότητες με τις οποίες ο Διαχειριστής Ιστοσελίδας έχει συνάψει σχετικές συμφωνίες.
Ο Διαχειριστής Ιστοσελίδας λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει ότι ο Δικτυακός Τόπος λειτουργεί σωστά στο βαθμό που προκύπτει από τις τρέχουσες τεχνικές γνώσεις και αναλαμβάνει να αφαιρέσει σε εύθετο χρόνο τις παρατυπίες που έχουν αναφερθεί σωστά από Χρήστες, Τρίτους Συμβαλλόμενους ή εντοπιστεί από τον Διαχειριστή Ιστοσελίδας. 
Ο Χρήστης εγγυάται ότι όλο το περιεχόμενο που παρέχεται από αυτόν στον Διαχειριστή Ιστοσελίδας δεν παραβιάζει τα δικαιώματα των Τρίτων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αποκλειστικών δικαιωμάτων.

§ 3 
Κανόνες για τη χρήση της Ιστοσελίδας

Ο Χρήστης οφείλει ειδικότερα:

χρήση της ιστοσελίδας κατά τρόπο που δεν παρεμποδίζει τη λειτουργία της, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης συγκεκριμένου λογισμικού ή συσκευών, τη 
χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην λαμβάνει χώρα αντιγραφή ή αναπαραγωγή μέρους ή όλων των στοιχείων που προστατεύονται από αποκλειστικά δικαιώματα της Ιστοσελίδας, πληροφορίες, περιεχόμενο, δεδομένα, φωτογραφίες, εικόνες, σχέδια, εικονίδια, περιγραφές, άρθρα και εμπορικά σήματα.

§ 4 
Σύναψη της Σύμβασης για την παροχή Υπηρεσιών και κανόνες για την παροχή Υπηρεσιών

Ο Χρήστης μπορεί να δημοσιεύσει στον Δικτυακό Τόπο ένα άρθρο που παρέχεται από τον Χρήστη, στο οποίο μπορεί να επισυνάπτεται το Περιεχόμενο Γραφικών. Η δημοσίευση του άρθρου πραγματοποιείται χωρίς τη συμμετοχή του Διαχειριστή Ιστοσελίδας, δηλαδή ο Διαχειριστής Ιστοσελίδας παρέχει μόνο Εργαλεία Χρήστη και χώρο διακομιστή στο Λογαριασμό Χρήστη, μέσω του οποίου ο Χρήστης εισάγει ανεξάρτητα το Περιεχόμενο και το Γραφικό Περιεχόμενο, τα οποία εμφανίζονται αυτόματα στη Σελίδα Ιστοσελίδας. 
Η Συμφωνία Υπηρεσίας θα ολοκληρωθεί όταν ο Χρήστης λάβει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται στην παράγραφο 8 πιο κάτω.
Για τη σύναψη της Συμφωνίας για την παροχή της Υπηρεσίας μέσω της Ιστοσελίδας, πρέπει να επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα και στη συνέχεια να συμπληρώσετε το Έντυπο στο βαθμό που αναφέρεται στις οδηγίες του Εντύπου, λαμβάνοντας περαιτέρω τεχνικά βήματα με βάση τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο έντυπο. 
Το έντυπο για τη σύναψη της σύμβασης παροχής υπηρεσιών μπορεί να ολοκληρωθεί 24 ώρες την ημέρα σε όλες τις ημέρες της εβδομάδας. 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Διαχειριστή Ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στον Ιστότοπο, 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.
Η αποστολή των στοιχείων που περιέχονται στο έντυπο (αποστολή του εντύπου) και η σύναψη της σύμβασης παροχής υπηρεσιών είναι δυνατή μόνο μετά την αποδοχή των παρόντων κανονισμών και τη συγκατάθεση του χρήστη να παράσχει τον λογαριασμό πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 14 ημερών για απόσυρση από τη συμφωνία παροχής υπηρεσιών.
Μια απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη της σύμβασης παροχής υπηρεσιών είναι η παροχή σωστών δεδομένων στο έντυπο. Σε περίπτωση αμφιβολιών του Διαχειριστή Ιστοσελίδας σχετικά με την ορθότητα των δεδομένων που παρέχει ο Χρήστης, ο Διαχειριστής Ιστοσελίδας επαληθεύει αυτά τα δεδομένα, για παράδειγμα επικοινωνώντας με τον Χρήστη. Εάν είναι αδύνατο να επικοινωνήσετε με τον Χρήστη ή να επαληθεύσετε τα δεδομένα που παρέχει ο Χρήστης για λόγους που μπορούν να αποδοθούν στον Χρήστη, ο Διαχειριστής Ιστοσελίδας δεν συνάπτει Συμφωνία Υπηρεσίας. 
Αμέσως μετά την εξέταση και επαλήθευση της φόρμας, ο χρήστης λαμβάνει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιβεβαιώνει όλα τα σχετικά στοιχεία της σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Με την αποστολή του μηνύματος που αναφέρεται στην προηγούμενη πρόταση, ενεργοποιείται ο λογαριασμός χρήστη.
Το άρθρο (μαζί με οποιοδήποτε Περιεχόμενο γραφικών) που δημοσιεύτηκε από τον Χρήστη χρησιμοποιώντας ένα ειδικό έντυπο που διατίθεται κάτω από τον Λογαριασμό Χρήστη εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα εντός 7 ημερών από την εισαγωγή του από τον Χρήστη στη φόρμα του Λογαριασμού και την έγκριση του Χρήστη. 
Ο Χρήστης μπορεί να τερματίσει τη Συμφωνία για την παροχή της Υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή, υποβάλλοντας σχετική δήλωση στον Διαχειριστή Ιστοσελίδας (επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, με courier ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δικτυακού Τόπου ή με αλληλογραφία στη διεύθυνση του Διαχειριστή Ιστοσελίδας.

§ 5 
Οδηγία για την απόσυρση από τη σύμβαση από τον Καταναλωτή

Ο Χρήστης που είναι Καταναλωτής έχει το δικαίωμα να αποσυρθεί από τη Σύμβαση για την παροχή Υπηρεσιών εντός 14 ημερών χωρίς να δώσει κανένα λόγο. 
Η προθεσμία απόσυρσης από τη Συμφωνία για την παροχή Υπηρεσιών λήγει μετά από 14 ημέρες από την ημερομηνία σύναψης της Συμφωνίας για την παροχή Υπηρεσιών. 
Για να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη Σύμβαση για την παροχή Υπηρεσιών, ο Χρήστης που είναι Καταναλωτής υποχρεούται να ενημερώνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δικτυακού Τόπου ή με αλληλογραφία στη διεύθυνση του Διαχειριστή Ιστοσελίδας την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση για την παροχή Υπηρεσιών μέσω μιας κατηγορηματικής δήλωσης με courier ή e-mail).
Ο Χρήστης που είναι Καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει τη Συμφωνία εντύπου απόσυρσης μοντέλου για την παροχή Υπηρεσιών που διατίθενται στην Ιστοσελίδα, αλλά δεν είναι υποχρεωτική. 
Για να τηρηθεί η προθεσμία απόσυρσης από τη Σύμβαση για την παροχή Υπηρεσιών, αρκεί ο Χρήστης που είναι Καταναλωτής να στείλει πληροφορίες σχετικά με την άσκηση του δικαιώματός του να αποχωρήσει από τη σύμβαση πριν από την προθεσμία απόσυρσης από τη Σύμβαση για την παροχή της Υπηρεσίας.

§ 6 
Παραπόνων χρηστών

Ο Χρήστης μπορεί να υποβάλει καταγγελία στον Διαχειριστή Ιστοσελίδας σχετικά με την παροχή της Υπηρεσίας, ενώ ο Διαχειριστής Ιστοσελίδας θα αναγνωρίζει μόνο παράπονα ή παράπονα:

παραδίδεται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση του Διαχειριστή Ιστοσελίδας, η οποία 
παραλαμβάνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] του Διαχειριστή του Δικτυακού Τόπου.

Ο Χρήστης μπορεί να υποβάλει καταγγελία ή καταγγελία με πληρεξούσιο, η πληρεξουσιότητα θα πρέπει να γίνει με τη συνηθισμένη γραπτή μορφή, εκτός εάν υπάρχουν συγκεκριμένες πραγματικές περιστάσεις που υποδεικνύουν την ανάγκη διατήρησης της γραπτής μορφής με συμβολαιογράφο ή επίσημη επιβεβαίωση υπογραφής. 
Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος:

να δηλώσετε στην καταγγελία ή στην καταγγελία σας το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (η μη παροχή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα εμποδίσει τον Διαχειριστή Ιστοσελίδας να επικοινωνήσει με τον καταγγέλλοντα και την εξέταση της καταγγελίας ή της καταγγελίας) και πληροφορίες που υποδεικνύουν το αντικείμενο της καταγγελίας ή της καταγγελίας, καθώς και τη θέση σας στο θέμα που καλύπτεται από την καταγγελία καταγγελία, 
επισυνάψτε στην καταγγελία ή το πρωτότυπο ή αντίγραφα των εγγράφων που αφορούν το αντικείμενο της καταγγελίας ή της καταγγελίας, εάν είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστούν οι σχετικές περιστάσεις της υπόθεσης.

Ο Χρήστης θα πρέπει να προσπαθήσει να υποβάλει την καταγγελία ή την καταγγελία αμέσως μόλις λάβει πληροφορίες σχετικά με τις περιστάσεις που δικαιολογούν την υποβολή τους. 
Ο Διαχειριστής Ιστοσελίδας αφήνει παράπονα ή παράπονα που δεν περιέχουν δεδομένα που αναγνωρίζουν τον Χρήστη χωρίς να αναγνωρίζονται. 
Ο Διαχειριστής Ιστοσελίδας, εξετάζοντας μια καταγγελία ή μια καταγγελία, προκειμένου να διευκρινίσει όλες τις σχετικές περιστάσεις στις οποίες σχετίζεται η καταγγελία ή η καταγγελία, μπορεί να ζητήσει από τον καταγγέλλοντα να παράσχει πρόσθετες πληροφορίες, εξηγήσεις ή έγγραφα εάν:

από το περιεχόμενο της καταγγελίας ή της καταγγελίας δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί σωστά το θέμα ή η θέση του καταγγέλλοντος ή 
είναι απαραίτητη για ενδελεχή εξέταση της καταγγελίας ή της καταγγελίας,

υπό τον όρο ότι θα παραμείνει η καταγγελία ή η καταγγελία χωρίς να ληφθεί υπόψη σε περίπτωση που η παράλειψη του καταγγέλλοντος να αναλάβει δράση ή να καταστήσει δυνατή την εξέταση της καταγγελίας ή της καταγγελίας. 
Ο Διαχειριστής Ιστοσελίδας απαντά άμεσα στην καταγγελία ή στην καταγγελία που υποβάλλεται στον καταγγέλλοντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση από την οποία ο Διαχειριστής Ιστοσελίδας έλαβε την καταγγελία ή την καταγγελία, αλλά το αργότερο εντός 21 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της καταγγελίας ή της καταγγελίας. 
Ο Χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει να επιλυθεί το θέμα που αποτελεί το αντικείμενο της καταγγελίας από ένα Τρίτο Μέρος και για το σκοπό αυτό:

να υποβάλει αίτηση στον διαμεσολαβητή ή στο θεσμικό όργανο, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η διαδικασία διαμεσολάβησης με αίτηση για διαμεσολάβηση, 
να ζητήσει από το διαιτητικό δικαστήριο, 
εάν είναι καταναλωτής, να ζητήσει τη συνδρομή ενός αρμόδιου διαμεσολαβητή στο όργανο ενώπιον του οποίου θα εκκρεμεί η φιλική διαδι κασία με αίτημα εξέτασης της υπόθεσης καταναλωτές ή άλλη οντότητα που εκτελεί παρόμοιες λειτουργίες.

Στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/consumers/odr υπάρχει διαθέσιμη πλατφόρμα για την επίλυση διαφορών μεταξύ καταναλωτών και επιχειρηματιών σε επίπεδο ΕΕ (πλατφόρμα ΗΕΔ). Η πλατφόρμα ΗΕΔ είναι ένας διαδραστικός και πολυγλωσσικός δικτυακός τόπος με μια ενιαία θυρίδα για τους καταναλωτές και τους επιχειρηματίες που επιδιώκουν εξωδικαστική επίλυση διαφοράς σχετικά με τις συμβατικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο μιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών στο διαδίκτυο. 
Για να αρθούν τυχόν αμφιβολίες, οι οδηγίες που αναφέρονται στην παρ. 8 ή 9 δεν αποτελεί ρήτρα διαιτησίας ή αυτόματη συγκατάθεση του Διαχειριστή Ιστοσελίδας για συμμετοχή σε διαδικασίες διαμεσολάβησης ή διαιτησίας.

§ 7 
Πνευματικά δικαιώματα

Μετά την παραλαβή του μηνύματος που αναφέρεται στην § 4 παρ. 8 του Κανονισμού, ο Χρήστης χορηγεί στον Διαχειριστή Ιστοσελίδας μια μη αποκλειστική άδεια χρήσης του Περιεχομένου του Άρθρου και του Γραφικού, δωρεάν στα ακόλουθα πεδία χρήσης:

στον τομέα της εγγραφής και αναπαραγωγής έργων – καταγραφή και αναπαραγωγή αντιγράφων έργων σε οποιαδήποτε μορφή και οποιαδήποτε ψηφιακή τεχνική. 
στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης του πρωτοτύπου ή των αντιγράφων στα οποία έχουν καταγραφεί τα έργα – τοποθέτηση του πρωτοτύπου ή αντιγράφων στην Ιστοσελίδα μέσω της Ιστοσελίδας, 
από την άποψη της διάδοσης των έργων με τρόπο διαφορετικό από ό, τι ορίζεται στην παράγραφο 2 παραπάνω – μια δημόσια εμφάνιση στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας, καθώς και η δημόσια έργα με τέτοιο τρόπο ώστε ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά όπου και όταν επιλέγει ο ίδιος στην ιστοσελίδα του δικτυακού τόπου, 
την είσοδο στη μνήμη έναν υπολογιστή, ο οποίος 
συνδυάζει κάθε ένα από τα έργα, εν όλω ή εν μέρει, με άλλα έργα για διανομή μαζί

Η άδεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ανωτέρω, παρουσιάζεται χωρίς εδαφικούς και χρονικούς περιορισμούς (είναι αόριστη).

§ 8 
Ευθύνη

Ο Διαχειριστής Ιστοσελίδας δεν είναι υπεύθυνος για τεχνικά προβλήματα ή τεχνικούς περιορισμούς που συμβαίνουν στον εξοπλισμό υπολογιστών, την τελική συσκευή, το σύστημα ΤΠΕ και την τηλεπικοινωνιακή υποδομή που χρησιμοποιεί ο Χρήστης και που εμποδίζουν τον Χρήστη να χρησιμοποιεί σωστά την Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που προσφέρει μέσω αυτής. 
Ο Διαχειριστής Ιστοσελίδας δεν είναι υπεύθυνος για:

απώλεια δεδομένων από τον Χρήστη λόγω βλάβης του εξοπλισμού, του συστήματος ή άλλων περιστάσεων που προκύπτουν για λόγους που δεν μπορούν να αποδοθούν στον Διαχειριστή Ιστοσελίδας. 
τις συνέπειες της χρήσης του Δικτυακού Τόπου από τον Χρήστη κατά τρόπο ασυμβίβαστο με το εφαρμοστέο δίκαιο, τις διατάξεις των Κανονισμών ή των τελωνείων που εγκρίθηκαν σχετικά, την 
ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων και τους συναφείς περιορισμούς που προκύπτουν από την εμφάνιση τεχνικών, τεχνολογικών ή υποδομικών περιστάσεων που δεν εμπίπτουν στον Διαχειριστή Ιστοσελίδας, 
παραβιάσεις Δικαιώματα τρίτων μέσω περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένης της γραφικής παράστασης) που παρέχει ο Χρήστης.

§ 9

Πληροφορίες σχετικά με τα cookies.

1. Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

2. Τα αρχεία cookie (τα λεγόμενα “cookies”) είναι δεδομένα πληροφορικής, ιδίως αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στη συσκευή τερματισμού του Χρήστη του Δικτυακού Τόπου και προορίζονται για τη χρήση των σελίδων της Ιστοσελίδας. Τα cookies περιέχουν συνήθως το όνομα του ιστότοπου από τον οποίο προέρχονται, ο χρόνος αποθήκευσης στην τελική συσκευή και ένας μοναδικός αριθμός.

3. Η οντότητα που τοποθετεί τα cookie στην τελική συσκευή του χρήστη του Δικτυακού Τόπου και έχει πρόσβαση σε αυτά είναι ο υπεύθυνος της Ιστοσελίδας.

4. Τα cookies χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς: 
α. Στατιστικές και αναλυτικές, χάρη στις οποίες ο ιστότοπος μπορεί να βελτιστοποιηθεί για να βελτιώσει την άνεση της χρήσης του από τους επισκέπτες. Τα στατιστικά στοιχεία είναι ανώνυμα. 
β. Διατήρηση της περιόδου σύνδεσης του Χρήστη του Δικτυακού Τόπου (μετά την είσοδο στο Διαδίκτυο), χάρη στις οποίες ο Χρήστης δεν χρειάζεται να εισάγει ξανά τον κωδικό πρόσβασης και τον κωδικό πρόσβασης σε κάθε υποσελίδα της Ιστοσελίδας. 
γ. καθορισμός του προφίλ του χρήστη, προκειμένου να του εμφανιστούν προσαρμοσμένα υλικά σε διαφημιστικά δίκτυα, ιδιαίτερα στο δίκτυο της Google.

5. Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί δύο βασικούς τύπους cookie: cookies “session” και “επίμονα” cookies. Τα cookie περιόδου σύνδεσης είναι προσωρινά αρχεία που αποθηκεύονται στην τελική συσκευή του χρήστη μέχρι να αποσυνδεθεί, αφήνοντας τον ιστότοπο ή απενεργοποιώντας το λογισμικό (πρόγραμμα περιήγησης ιστού). Τα μόνιμα cookies αποθηκεύονται στην τελική συσκευή του χρήστη για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στις παραμέτρους του cookie ή μέχρι να διαγραφούν από τον χρήστη.

6. Το λογισμικό για την περιήγηση σε ιστότοπους (πρόγραμμα περιήγησης ιστού) συνήθως από προεπιλογή επιτρέπει την αποθήκευση cookie στην τελική συσκευή του χρήστη. Οι χρήστες του ιστότοπου μπορούν να αλλάξουν τις ρυθμίσεις σε αυτήν την περιοχή. Το πρόγραμμα περιήγησης στο Web σάς επιτρέπει να διαγράφετε τα cookies. Είναι επίσης δυνατό να αποκλείσετε αυτόματα τα cookies. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα παρέχονται στη βοήθεια ή την τεκμηρίωση του προγράμματος περιήγησης ιστού.

7. Περιορισμοί στη χρήση των cookies ενδέχεται να επηρεάσουν ορισμένες λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στην Ιστοσελίδα.

8. Τα cookies που έχουν τοποθετηθεί στην τελική συσκευή του Δικτυακού Τόπου μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από διαφημιζόμενους και συνεργάτες που συνεργάζονται με τον διαχειριστή της Ιστοσελίδας.

9. Συνιστούμε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου αυτών των εταιρειών για να μάθετε τους κανόνες χρήσης cookies που χρησιμοποιούνται στα στατιστικά στοιχεία: Πολιτική απορρήτου του Google Analytics

10. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν από δίκτυα διαφήμισης, ιδίως από το δίκτυο της Google, για την προβολή διαφημίσεων προσαρμοσμένων στον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο. Για το σκοπό αυτό, μπορούν να αποθηκεύσουν πληροφορίες σχετικά με τη διαδρομή πλοήγησης του χρήστη ή το χρόνο που αφιερώνεται σε μια δεδομένη σελίδα. 11. Όσον αφορά τις πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις χρηστών που συλλέγονται από το δίκτυο διαφήμισης της Google, ο χρήστης μπορεί να προβάλλει και να επεξεργάζεται πληροφορίες που προέρχονται από cookies χρησιμοποιώντας το εργαλείο: https://www.google.com/ads/preferences/

§ 10

Αρχεία καταγραφής διακομιστή.

1. Πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά ενός χρήστη υπόκεινται στη σύνδεση στο επίπεδο διακομιστή. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για τη διαχείριση της Ιστοσελίδας και για την εξασφάλιση της αποδοτικότερης παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας.

2. Οι πηγές περιηγημένων αναγνωρίζονται από διευθύνσεις URL. Επιπλέον, μπορεί να υποβληθεί σε εγγραφή τα εξής:

 • α. χρόνος παραλαβής της έρευνας,
 • β. Χρόνος αποστολής απάντησης,
 • γ. το όνομα του σταθμού πελάτη – ταυτοποίηση που πραγματοποιείται από το πρωτόκολλο HTTP,
 • δ. πληροφορίες σχετικά με τα σφάλματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση της συναλλαγής HTTP, ε. διεύθυνση URL της σελίδας που επισκέφθηκε προηγουμένως ο χρήστης (σύνδεσμος παραπομπής) – στην περίπτωση που η ιστοσελίδα είχε πρόσβαση μέσω συνδέσμου,
 • στ. πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη,
 • ζ. Πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνση IP.

3. Τα παραπάνω δεδομένα δεν σχετίζονται με συγκεκριμένα άτομα που επισκέπτονται τον ιστότοπο.

4. Τα παραπάνω δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς διαχείρισης διακομιστών.

§ 11

Παροχή δεδομένων.

 • 1. Τα δεδομένα τίθενται στη διάθεση εξωτερικών οντοτήτων μόνο εντός των ορίων που επιτρέπονται από το νόμο.
 • 2. Τα δεδομένα που επιτρέπουν την αναγνώριση φυσικού προσώπου διατίθενται μόνο με τη συναίνεση του εν λόγω προσώπου.
 • 3. Ο φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να υποχρεωθεί να παρέχει πληροφορίες που συλλέγονται από την Ιστοσελίδα σε εξουσιοδοτημένους οργανισμούς βάσει νόμιμων αιτημάτων, στο βαθμό που προκύπτει από την αίτηση.

6. Διαχείριση αρχείων cookie – πώς να δώσετε και να αποσύρετε τη συναίνεση στην πράξη;

  • 1. Εάν ο χρήστης δεν θέλει να λαμβάνει cookies, μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Διατηρούμε ότι η απενεργοποίηση των cookies που απαιτούνται για τις διαδικασίες ελέγχου ταυτότητας, η ασφάλεια, η διατήρηση των προτιμήσεων των χρηστών μπορεί να δυσχεράνει και, σε ακραίες περιπτώσεις, μπορεί να αποτρέψει τη χρήση ιστοσελίδων
  • 2. Για να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις cookie, επιλέξτε το πρόγραμμα περιήγησης / συστήματος ιστού από την παρακάτω λίστα και ακολουθήστε τις οδηγίες: a. Internet Explorer β. Chrome c. Safari d. Firefox e. Opera f. Android g. Safari (iOS) h Windows Phone i. Blackberry

§1. Σχετικά με την ιστοσελίδα του akhealthcaucus.org και τη συλλογή δεδομένων. 
Η ιστοσελίδα του akhealthcaucus.org συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας σχετικά με το τι θέλουμε να σας ενημερώσουμε, ώστε να μπορείτε να γνωρίζετε ποια δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε.

§ 12 
Τελικές διατάξεις

Η διευθέτηση τυχόν διαφορών που προκύπτουν μεταξύ του διαχειριστή ιστότοπου και ενός χρήστη που δεν είναι καταναλωτής υπόκειται στο δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία για τη διεύθυνση του διαχειριστή ιστότοπου. 
Η αναγνώριση μεμονωμένων διατάξεων των παρόντων Κανονισμών κατά τρόπο νόμιμο ως ανίσχυρο ή αναποτελεσματικό, δεν επηρεάζει την εγκυρότητα ή την αποτελεσματικότητα των υπόλοιπων διατάξεων των Κανονισμών. Αντί της μη έγκυρης διάταξης, θα εφαρμοστεί ο κανόνας που είναι πλησιέστερος στους σκοπούς της μη έγκυρης διάταξης και του συνόλου αυτών των κανονισμών.
Για την αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, ο Διαχειριστής Ιστοσελίδας, ο οποίος είναι μόνο μια οντότητα που επιτρέπει την αυτόματη δημοσίευση και προβολή των άρθρων και του γραφικού περιεχομένου στη σελίδα του Δικτυακού Τόπου μέσω των εργαλείων Ιστοσελίδας και του χώρου εξυπηρετητών, ορίζει ότι δεν έχει σκοπό να προτείνει οποιαδήποτε σύνδεση με εμπορικά σήματα, εμπορικά ονόματα, οι παραγωγοί και οι εταιρείες που έχουν χρησιμοποιηθεί στον Ιστότοπο. 
Απαγορεύεται η αντιγραφή ή η αναπαραγωγή εν όλω ή εν μέρει στοιχείων του Δικτυακού Τόπου που προστατεύονται από αποκλειστικά δικαιώματα, ιδίως πληροφορίες, περιεχόμενο, δεδομένα, φωτογραφίες, εικόνες, σχέδια, εικονίδια, περιγραφές προϊόντων και εμπορικών σημάτων και οποιοδήποτε περιεχόμενο στον ιστότοπο.
Οι ισχύοντες Κανονισμοί δημοσιεύονται στον Ιστότοπο με τρόπο που επιτρέπει την αποθήκευση και την επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή τους κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων.