Έντυπο απόσυρσης

Έντυπο απόσυρσης

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

(αυτό το έντυπο πρέπει να συμπληρωθεί και να επιστραφεί μόνο εάν επιθυμείτε να αποσυρθεί από τη σύμβαση)

Απευθύνθηκε: _________________________________________________________________

Email: _________________________________

Ενημερώνομαι για την απόσυρσή μου από τη Συμφωνία για την παροχή της Υπηρεσίας που παρέχεται στο πλαίσιο της ιστοσελίδας του akhealthcaucus.org

ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας ______________________________________________________________

το ονοματεπώνυμο του Καταναλωτή (ων) ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Καταχώριση καταναλωτών στον ιστότοπο του akhealthcaucus.org ______________________________________

Υπογραφή καταναλωτή (ων) ____________________________________________________________

Δεδομένα ___________________________________________________________________________