Määrused

KAUGTEENUSTE HÜVITISE TINGIMUSED akhealthcaucus.org

§ 1 
Mõisted

Määrustes kasutatud mõisted tähendavad:

Veebisaidi e-posti aadress – [email protected] 
Artikkel – lühike kirjalik avaldus müügil olevate toidulisandite või meditsiiniseadmete kohta, mis sisaldab eelkõige selliseid elemente nagu koostise kirjeldus, omaduste kirjeldus, toime kirjeldus, kasutusviis, toime hindamine, teave toote ostmise koha teema, samuti link (link) veebisaidile, kus saab toodet osta, 
vorm – Veebisaidil olev taotlusvorm, mis võimaldab kasutajal veebisaidil registreeruda ja luua kasutajakonto, 
tarbija – füüsiline isik, mis toimib teenuse osutamise lepingus eesmärkidel, mis pole otseselt seotud tema äri- või kutsetegevusega;
Konto – koos registreerimisega loodud kasutaja profiil, mille abil ta saab erivormi kasutades lisada artikleid koos graafilise sisuga veebisaidil automaatseks avaldamiseks; 
Kolmas isik – füüsiline isik, juriidiline isik, samuti organisatsiooniüksus, mis ei ole juriidiline isik ja mille erisätted annavad teovõime, kes ei ole Kasutaja; 
Eeskirjad – käesolev eeskiri kaugteenuste osutamiseks; 
Service – Interneti-teenuse kättesaadavaks www.akhealthcaucus.org, mille kaudu kasutaja saab kasutada Service; 
Leht / y – veebisaidi administraator ja kasutaja; 
Veebisaidi leht– veebisait www.akhealthcaucus.org; 
Teenuse leping – leping, mille alusel veebisaidi administraator kohustub osutama Kasutajale tasuta teenust, mis sõlmitakse eemalt, s.t osana kauglepingute sõlmimise organiseeritud süsteemist, ilma poolte samaaegse füüsilise kohalolekuta, kasutades ainult ühte või mitut raha kaugsuhtlus (veebisaidi kaudu) kuni lepingu sõlmimiseni (kaasa arvatud); 
Teenus – veebisaidi administraatori pakutav teenus veebisaidil tasuta kasutajakonto seadistamiseks ja pidamiseks, mille kaudu saab kasutaja tasuta artikleid koos graafilise sisuga, mis veebisaidil automaatselt avaldatakse;
Kasutaja – füüsiline isik, kellel on vähemalt 18-aastane Konto, kellel on täielik õigus- ja teovõime (sh Tarbija), samuti juriidiline isik või organisatsiooniüksus, mis ei ole juriidiline isik, mille erisätted annavad teovõime; 
Veebisaidi administraator – akhealthcaucus.org 
Graafiline sisu – fotod või graafika, mille kasutaja on koos tootega esitanud koos tootega, mille kohta artikkel kehtib.

§ 2 
Üldsätted

Määrused määratlevad teenuse kaugteenuse osutamise reeglid. 
Intellektuaalomandi õigused sisule, mida kasutaja ei ole veebisaidil üle andnud, eriti autoriõigused ja tööstusomandi õigused veebisaidi nimele, domeenile ja logotüübile, samuti selle graafilistele, verbaalsetele ja verbaal-graafilistele elementidele (nt paigutus) , Veebisaidi tarkvara ja andmebaaside õigused on kaitstud seadusega ja need on antud veebisaidi administraatorile või üksustele, kellega veebisaidi administraator on sõlminud vastavad lepingud.
Veebisaidi administraator astub samme, et tagada veebisaidi nõuetekohane toimimine sel määral, mis tuleneb praegustest tehnilistest teadmistest, ja kohustub õigeaegselt kõrvaldama eeskirjade eiramised, millest kasutajad on nõuetekohaselt teatanud või veebisaidi administraatori tuvastatud. 
Kasutaja garanteerib, et kogu tema poolt veebisaidi administraatorile edastatud sisu ei riku kolmandate isikute õigusi, sealhulgas mis tahes ainuõigusi.

§ 3 
Veebisaidi kasutamise reeglid

Kasutaja on eriti kohustatud:

kasutada Veebilehte viisil, mis ei häiri selle toimimist, sealhulgas spetsiaalse tarkvara või seadmete 
kasutamise kaudu, Veebilehele postitatud sisu kasutamist viisil, et ei toimuks Veebilehe ainuõigustega kaitstud elementide osalist või täielikku kopeerimist ega reprodutseerimist, eriti teave, sisu, andmed, fotod, pildid, joonised, ikoonid, kirjeldused, artiklid ja kaubamärgid.

§ 4 
Teenuse osutamise lepingu sõlmimine ja teenuse osutamise eeskiri

Kasutaja võib veebisaidil avaldada tema poolt edastatud artikli, millele võib olla lisatud graafiline sisu. Artikli avaldamine toimub ilma veebisaidi administraatori osaluseta, s.t veebisaidi administraator pakub Kasutajakonto alla ainult Kasutaja tööriistu ja serveriruumi, mille abil Kasutaja sisestab iseseisvalt Sisu ja Graafilise sisu, mis kuvatakse hiljem automaatselt Veebilehe lehel. 
Teenuse leping sõlmitakse siis, kui kasutaja saab lõikes 1 nimetatud e-kirja 8 allpool.
Veebisaidi kaudu teenuse osutamise lepingu sõlmimiseks peate külastama veebisaiti ja seejärel täitma vormi niivõrd, kuivõrd see on märgitud vormi juhendites, võttes täiendavaid tehnilisi samme, mis põhinevad vormil saadaval oleval teabel. 
Teenuse lepingu sõlmimise vormi võib täita 24 tundi ööpäevas kõigil nädalapäevadel. 
Veebisaidi administraatoriga saate ühendust võtta, kasutades veebisaidil olevat kontaktvormi, 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas.
Vormis sisalduvate andmete saatmine (vormi saatmine) ja teenuslepingu sõlmimine on võimalik alles pärast nende eeskirjade aktsepteerimist ja Kasutaja nõusolekut Konto esitamiseks enne 14-päevase teenuslepingust taganemise tähtaja möödumist.
Teenuslepingu sõlmimise vajalik tingimus on vormil õigete andmete esitamine. Veebisaidi administraatori kahtluste korral kasutaja esitatud andmete õigsuses kontrollib veebisaidi administraator neid andmeid, näiteks pöördudes kasutaja poole. Juhul, kui kasutajaga seotud põhjustel ei õnnestu kasutajaga ühendust võtta ega kasutaja esitatud andmeid kontrollida, ei sõlmi veebisaidi administraator teenuslepingut. 
Kohe pärast vormi kaalumist ja kontrollimist saab kasutaja e-kirja, mis kinnitab sõlmitud teenuslepingu kõiki olulisi elemente. Eelmises lauses nimetatud teate saatmisel aktiveeritakse kasutajakonto.
Kasutajakonto all kättesaadavaks tehtud erivormi abil kasutaja postitatud artikkel (koos graafilise sisuga) kuvatakse veebisaidil 7 päeva jooksul pärast seda, kui kasutaja on selle kontovormi sisestanud ja kasutaja heaks kiitnud. 
Kasutaja võib teenuse osutamise lepingu igal ajal lõpetada, esitades veebisaidi administraatorile vastava avalduse (posti, kulleri või e-postiga saadetud kiri) e-kirjaga Veebisaidi e-posti aadressile või kirja teel veebisaidi administraatori aadressile.

§ 5 
Tarbija lepingust taganemise juhised

Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy o świadczenie Usługi w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie Usługi.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi, Użytkownik będący Konsumentem zobowiązany jest poinformować mailowo na Adres e-mail Serwisu lub korespondencyjnie na adres Administratorowi Serwisu o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane przesyłką pocztową, kurierską lub pocztą elektroniczną).
Tarbijast Kasutaja võib Veebilehele pandud teenuste osutamiseks kasutada lepingust taganemise näidisvormi, kuid see pole kohustuslik. 
Teenuse osutamise lepingust taganemise tähtajast kinnipidamiseks piisab sellest, kui Kasutaja, kes on Tarbija, saadab enne lepingutelt teenuse osutamise lepingust taganemise tähtaja kohta teavet oma lepingust taganemise õiguse kasutamise kohta.

§ 6 
Kasutajakaebused

Kasutaja võib teenuse osutamise kohta esitada veebisaidi administraatorile kaebuse, samas kui veebisaidi administraator tunnistab kaebusi või kaebusi ainult:

toimetati posti teel veebisaidi administraatori aadressile, 
e-posti teel saabuti veebisaidi administraatori e-posti aadressile [email protected]

Kasutaja võib kaebuse või kaebuse esitada volikirja alusel, volikiri tuleks vormistada tavalises kirjalikus vormis, välja arvatud juhul, kui esinevad konkreetsed faktilised asjaolud, mis viitavad vajadusele hoida kirjalikku vormi notari või ametliku allkirja kinnitusega. 
Kasutaja on kohustatud:

märkige kaebuses või kaebuses oma nimi, e-posti aadress (e-posti aadressi esitamata jätmine takistab veebisaidi administraatoril kaebuse esitajaga kontakteerumist ja kaebuse või kaebuse läbivaatamist) ja kaebuse või kaebuse teemat tähistavat teavet, samuti oma seisukohta kaebuses käsitletud küsimuses või kaebuse, 
lisage kaebusele või kaebuse või kaebuse eset käsitlevate dokumentide originaale või koopiaid, kui on vaja selgitada juhtumi olulisi asjaolusid.

Kasutaja peaks püüdma kaebuse või kaebuse esitamist kohe pärast teabe saamist nende esitamist õigustavate asjaolude kohta. 
Veebisaidi administraator jätab kaebused või kaebused, mis ei sisalda Kasutajat tuvastavaid andmeid, ilma et teda tunnustataks. 
Veebisaidi administraator võib kaebust või kaebust uurides paluda kaebuse esitajal esitada lisateavet, selgitusi või dokumente, et selgitada välja kõik kaebusega või kaebusega seotud olulised asjaolud, kui:

kaebuse või kaebuse sisust ei ole võimalik õigesti kindlaks teha tema eset või kaebuse esitaja positsiooni või 
see on vajalik kaebuse või kaebuse põhjalikuks uurimiseks,

valus on jätta kaebus või kaebus läbivaatamata juhul, kui kaebuse esitaja ei ole võtnud midagi ette või võtma kaebust või kaebust käsitlevaid meetmeid. 
Veebisaidi administraator vastab esitatud kaebusele või kaebusele viivitamata, kuid mitte hiljem kui 21 päeva jooksul alates kaebuse või kaebuse saamise päevast, mis edastatakse kaebuse esitajale e-posti aadressile, kust veebisaidi administraator kaebuse või kaebuse sai. 
Kasutaja võib igal ajal taotleda, et kaebuse objektiks oleva küsimuse lahendaks kolmas isik ja sel eesmärgil:

pöörduge vahendaja või asutuse poole, kus vahendamistaotlusega lepitusmenetlus läbi viiakse , pöörduge 
asutuse poole, kus pooleli on menetlemine sõbraliku menetluse teel, ja kui arbitraažikohus taotleb asja arutamist, 
kui tegemist on tarbijaga, pöörduge pädeva ombudsmani poole tarbijad või muud sarnaseid funktsioone täitvad üksused.

Veebiaadressil http://ec.europa.eu/consumers/odr on olemas veebipõhine vaidluste lahendamise platvorm tarbijate ja ettevõtjate vahel ELi tasandil (ODR-platvorm). ODR-platvorm on interaktiivne ja mitmekeelne veebisait, mis pakub koondmenetlust tarbijatele ja ettevõtjatele, kes otsivad veebiteenuse lepingust tulenevate lepinguliste kohustuste vaidluste kohtuvälist lahendamist. 
Kahtluste kõrvaldamiseks tuleb lõikes 3 nimetatud juhistest Ülaltoodud punktid 8 või 9 ei tähenda vahekohtuklauslit ega veebisaidi administraatori automaatset nõusolekut vahendusmenetluses või vahekohtumenetluses osalemiseks.

§ 7 
Autoriõigus

Pärast § 4 lõikes 4 nimetatud teate saamist Vastavalt eeskirjade punktile 8, annab kasutaja veebisaidi administraatorile artikli ja graafilise sisu ainulitsentsi järgmistes kasutusvaldkondades:

teoste lindistamise ja reprodutseerimise valdkonnas – teoste koopiate salvestamine ja reprodutseerimine mis tahes vormingus ja digitaalse tehnika abil; 
originaali või koopiate, millel teosed on lindistatud, kauplemise piires – originaali või koopiate paigutamine Veebilehe kaudu Veebilehele; 
teoste levitamise osas muul viisil kui punktis 2 täpsustatud viisil – avalik eksponeerimine veebisaidil, samuti üldsuse juurdepääs teostele viisil, et kõigil oleks neile juurdepääs veebisaidil valitud kohas ja ajal, 
mällu sisenemisel arvuti, mis 
ühendab kõiki teoseid tervikuna või osaliselt levitamise eesmärgil teiste teostega,

Lõikes 3 nimetatud litsents 1 ülaltoodud, toimub ilma territoriaalsete ja ajaliste piiranguteta (see on määramatu).

§ 8 
Vastutus

Veebisaidi administraator ei vastuta tehniliste probleemide või tehniliste piirangute eest, mis tekivad Kasutaja kasutatavas arvutiseadmes, lõppseadmes, IKT-süsteemis ja telekommunikatsiooni infrastruktuuris ning mis takistavad Kasutajat Veebilehte ja selle kaudu pakutavaid teenuseid õigesti kasutamast. 
Veebisaidi administraator ei vastuta:

andmete kaotus kasutaja poolt seadme, süsteemi rikke või muude asjaolude tõttu, mis tulenevad veebisaidi administraatorist mittesõltuvatel põhjustel; 
tagajärjed, kui kasutaja kasutab veebisaiti viisil, mis on vastuolus kohaldatava seadusega, sellega seoses vastu võetud määruste või tavadega 
, andmete edastamise kiirus ja sellega seotud piirangud, mis tulenevad tehniliste, tehnoloogiliste või infrastruktuuriliste asjaolude ilmnemisest, mis ei kuulu veebisaidi administraatori poole, 
rikkumised Kolmandate osapoolte õigused Kasutaja pakutava sisu (sh graafilise) kaudu.

§ 9

Teave küpsiste kohta.

1. Veebisait kasutab küpsiseid.

2. Küpsisefailid (nn küpsised) on IT-andmed, eriti tekstifailid, mida säilitatakse Veebikasutaja lõppseadmes ja mis on mõeldud Veebisaidi lehtede kasutamiseks. Küpsised sisaldavad tavaliselt selle veebisaidi nime, kust nad pärinevad, nende lõpp-seadme säilitusaega ja kordumatut numbrit.

3. Üksus, kes küpsised veebisaidi kasutaja lõppseadmesse paigutab ja neile juurde pääseb, on veebisaidi operaator.

4. Küpsiseid kasutatakse järgmistel eesmärkidel: 
a) statistiline ja analüütiline, tänu millele saab veebisaiti optimeerida, et muuta külastajate mugavam kasutada. Statistilised andmed on anonüümsed. 
b) veebisaidi kasutaja sessiooni pidamine (pärast sisselogimist), tänu millele ei pea kasutaja sisselogimise ja parooli uuesti sisestama igal veebisaidi alamlehel; 
c) kasutaja profiili määramine, et kuvada talle kohandatud materjale reklaamivõrkudes, eriti Google’i võrgus;

5. Veebisait kasutab kahte põhitüüpi küpsiseid: “sessiooni” küpsised ja “püsivad” küpsised. Seansiküpsised on ajutised failid, mida säilitatakse kasutaja lõppseadmes kuni väljalogimiseni, veebisaidilt lahkumiseni või tarkvara (veebibrauseri) väljalülitamiseni. Püsivaid küpsiseid säilitatakse kasutaja lõppseadmes küpsiste parameetrites määratud aja jooksul või kuni kasutaja need kustutab.

6. Veebisaitide sirvimistarkvara (veebibrauser) lubab vaikimisi küpsiseid salvestada kasutaja lõppseadmesse. Veebisaidi kasutajad saavad selle piirkonna sätteid muuta. Veebibrauser võimaldab teil küpsiseid kustutada. Samuti on võimalik küpsiseid automaatselt blokeerida. Üksikasjalik teave selle teema kohta on toodud veebibrauseri spikris või dokumentatsioonis.

7. Küpsiste kasutamise piirangud võivad mõjutada mõnda veebisaidil kasutatavat funktsionaalsust.

8. Veebisaidi kasutaja lõppseadmesse pandud küpsiseid võivad kasutada ka reklaamijad ja veebisaidi operaatoriga koostööd tegevad partnerid.

9. Soovitame tutvuda nende ettevõtete privaatsuseeskirjadega, et õppida statistikas kasutatavate küpsiste kasutamise reegleid: Google Analyticsi privaatsuseeskirjad

10. Reklaamivõrgud, eriti Google’i võrk, võivad küpsiseid kasutada reklaamide kuvamiseks, mis on kohandatud vastavalt sellele, kuidas kasutaja veebisaiti kasutab. Sel eesmärgil võivad nad salvestada teavet kasutaja navigeerimistee või antud lehel veedetud aja kohta. 11. Google’i reklaamivõrgu kogutud kasutaja eelistuste kohta saab kasutaja tööriista abil vaadata ja muuta küpsistest saadud teavet: https://www.google.com/ads/preferences/

§ 10

Serveri logid.

1. Teavet mõne kasutaja käitumise kohta tuleb serverikihti logida. Neid andmeid kasutatakse ainult veebisaidi haldamiseks ja kõige tõhusamate pakutavate hostimisteenuste tagamiseks.

2. Sirvitud ressursid identifitseeritakse URL-aadresside järgi. Lisaks võib registreerimisele kuuluda järgmine:

 • a) järelepärimise laekumise aeg,
 • b) vastuse saatmise aeg,
 • c) kliendijaama nimi – identifitseerimine, mis toimub HTTP protokolli abil;
 • d) teave HTTP-tehingu rakendamisel ilmnenud vigade kohta, nt kasutaja varem külastatud lehe URL-aadress (viitaja link) – kui veebisait sisestati lingi kaudu,
 • f) teave kasutaja brauseri kohta,
 • g) teave IP-aadressi kohta.

3. Ülaltoodud andmeid ei seostata konkreetseid saiti sirvivaid isikuid.

4. Ülaltoodud andmeid kasutatakse ainult serveri administreerimiseks.

§ 11

Andmete esitamine.

 • 1. Andmed tehakse välistele üksustele kättesaadavaks ainult seadusega lubatud piires.
 • 2. Füüsilise isiku tuvastamist võimaldavad andmed tehakse kättesaadavaks ainult selle isiku nõusolekul.
 • 3. Operaatorilt võidakse nõuda, et ta esitaks volitatud asutustele veebisaidi kaudu kogutud teabe seaduslike taotluste alusel ulatuses, mis tuleneb sellest.

6. Küpsisefailide haldamine – kuidas praktikas nõusolekut anda ja tagasi võtta?

  • 1. Kui kasutaja ei soovi küpsiseid saada, saab ta brauseri sätteid muuta. Jätame endale õiguse raskendada autentimisprotsesside, turvalisuse, kasutaja eelistuste säilitamiseks vajalike küpsiste keelamist ja äärmuslikel juhtudel takistada veebisaitide kasutamist
  • 2. Küpsise seadete haldamiseks valige allolevast loendist veebibrauser / süsteem ja järgige juhiseid: a. Internet Explorer b) Chrome c) Safari d. Firefox e. Opera f. Android g. Safari (iOS) h. Windows Phone i., murakas

§1. Teave akhealthcaucus.org veebisaidi ja andmekogumise kohta. 
Veebisait akhealthcaucus.org kogub ja töötleb teie andmeid selle kohta, mida soovime teile teavitada, et saaksite olla teadlik, milliseid andmeid me kogume ja töötleme.

§ 12 
Lõppsätted

Veebisaidi administraatori ja kasutaja, kes ei ole tarbija, vahel tekkinud vaidluste lahendamine toimub kohtu poolt, kelle jurisdiktsiooni alla kuulub veebisaidi administraatori aadress. 
Käesoleva eeskirja üksikute sätete tunnustamine seaduses ette nähtud viisil kehtetute või ebatõhusatena ei mõjuta eeskirjade ülejäänud sätete kehtivust ega tõhusust. Kehtetu sätte asemel kohaldatakse kehtetu sätte eesmärkidele kõige lähemal olevat reeglit ja kogu käesolevat määrust.
Kahtluste vältimiseks on veebisaidi administraator, kes on ainult üksus, mis võimaldab artiklite ja graafilise sisu automaatset avaldamist ja kuvamist veebisaidil veebisaidi tööriistade ja serveriruumi kaudu, ette nähtud, et selle eesmärk ei ole seostada kaubamärke, kaubanimesid, märke tootjad ja ettevõtted, keda on veebisaidil kasutatud. 
Ainuõigustega kaitstud veebisaidi elementide, eriti teabe, sisu, andmete, fotode, piltide, jooniste, ikoonide, toote- ja kaubamärgikirjelduste ning veebisaidil oleva sisu kopeerimine või reprodutseerimine on keelatud.
Kehtivad eeskirjad avaldatakse veebisaidil viisil, mis võimaldab seda tavalises tegevuses säilitada ja korduvalt taasesitada.