Peraturan laman web

SYARAT-SYARAT DAN SYARAT-SYARAT BAGI MANFAAT PERKHIDMATAN DENGAN akhealthcaucus.org

§ 1 
Definisi

Istilah yang digunakan dalam Peraturan bermaksud:

Alamat e-mel laman web – [email protected] 
Artikel – ringkas penyataan bertulis mengenai tersedia untuk dijual suplemen makanan atau alat perubatan, yang mengandungi unsur-unsur tertentu seperti keterangan komposisi, deskripsi sifat, deskripsi tindakan, kaedah penggunaan, penilaian tindakan, maklumat mengenai topik tempat di mana anda boleh membeli produk, serta sebutan (pautan) ke laman web di mana anda boleh membeli produk, 
Borang – borang permohonan yang terdapat di Laman Web yang membenarkan Pengguna mendaftar di Laman Web dan membuat Akaun 
Pengguna , Pengguna – orang asli, yang dalam Kontrak bagi peruntukan Perkhidmatan bertindak bagi maksud yang tidak berkaitan secara langsung dengan perniagaan atau aktiviti profesionalnya;
Akaun – Profil pengguna yang dibuat bersama dengan pendaftaran, dengan cara yang mana dia boleh meletakkan Artikel menggunakan bentuk khas bersama-sama dengan Kandungan Grafik untuk penerbitan automatik di Laman Web; 
Pihak ketiga – orang asli, orang undang-undang, dan juga unit organisasi yang bukan orang yang sah, peruntukan khas yang memberi kapasiti undang-undang, yang bukan Pengguna; 
Peraturan – Peraturan ini untuk penyediaan perkhidmatan jarak jauh; 
Perkhidmatan perkhidmatan internet yang tersedia di www.akhealthcaucus.org, di mana pengguna boleh menggunakan perkhidmatan ini -; 
Halaman / y – Pentadbir Laman Web dan Pengguna; 
Laman laman web– laman web www.akhealthcaucus.org; Perjanjian 
Perkhidmatan – perjanjian di mana Pentadbir Laman Web berjanji untuk memberikan Perkhidmatan itu secara percuma kepada Pengguna, menyimpulkan dari jauh, iaitu, sebagai sebahagian daripada sistem terancang kontrak jarak akhir, tanpa kehadiran fizikal secara serentak Pihak-Pihak, dengan menggunakan satu atau lebih dana komunikasi jarak jauh (melalui laman web) sehingga dan termasuk kesimpulan kontrak; 
Perkhidmatan – perkhidmatan yang disediakan oleh Pentadbir Laman Web untuk menubuhkan dan mengekalkan Akaun Pengguna di Laman Web secara percuma, di mana Pengguna boleh meletakkan Artikel secara percuma bersama-sama dengan mana-mana Kandungan grafik, yang secara automatik diterbitkan di Laman Web;
Pengguna – orang asli yang memiliki Akaun yang berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan mempunyai keupayaan penuh undang-undang (termasuk Pengguna), serta orang yang sah atau unit organisasi yang bukan orang yang sah, ketentuan khusus yang memberikan hak hukum; 
Pentadbir Laman Web – akhealthcaucus.org 
Kandungan grafik – gambar atau grafik yang dikemukakan oleh Pengguna dengan Produk yang membentangkan produk yang mana Perkara tersebut terpakai.

§ 2 
Peruntukan am

Peraturan menentukan peraturan untuk menyediakan Perkhidmatan pada jarak jauh. 
Hak milik intelektual terhadap kandungan yang tidak dipindahkan oleh Pengguna di Laman Web, khususnya hak cipta dan hak milik perindustrian dalam nama, domain dan logotype Laman Web, serta unsur grafik, lisan dan lisannya (contohnya susunatur) , Perisian laman web dan hak pangkalan data dilindungi oleh undang-undang dan terletak pada Pentadbir Laman Web atau entiti yang Pentadbir Laman Web telah memeterai perjanjian yang berkaitan.
Pentadbir Laman Web mengambil langkah untuk memastikan bahawa Laman Web berfungsi dengan baik sehingga sejauh mana hasil dari pengetahuan teknikal semasa dan berjanji untuk menghapuskan, dalam waktu yang tepat, penyelewengan yang telah dilaporkan oleh Pengguna, Pihak Ketiga atau dikenal pasti oleh Pentadbir Laman Web. 
Pengguna menjamin bahawa semua kandungan yang disediakan olehnya kepada Pentadbir Laman Web tidak melanggar hak Pihak Ketiga, termasuk hak eksklusifnya.

§ 3 
Aturan untuk menggunakan Laman Web

Pengguna berkewajiban untuk:

menggunakan Laman Web Laman dalam cara yang tidak mengganggu fungsinya, termasuk melalui penggunaan perisian atau peranti tertentu, 
menggunakan apa-apa kandungan yang dipaparkan di Laman Web sedemikian rupa sehingga menyalin atau membi semula sebahagian atau semua elemen yang dilindungi oleh hak eksklusif Laman Web Laman tidak berlaku, khususnya maklumat, kandungan, data, gambar, imej, lukisan, ikon, penerangan, Artikel dan tanda dagangan.

§ 4 
Kesimpulan Kontrak untuk penyediaan Perkhidmatan dan peraturan untuk penyediaan Perkhidmatan

Pengguna boleh menerbitkan di Laman Web Perkara yang disediakan oleh Pengguna, yang mana Kandungan Grafik boleh dilampirkan. Penerbitan Perkara berlaku tanpa penyertaan Administrator Laman Web, i.e. Pentadbir Laman Web hanya menyediakan alat Pengguna dan ruang pelayan di bawah Akaun Pengguna, dengan cara yang Pengguna secara mandiri memasuki Konten dan Konten Grafik, yang kemudiannya secara otomatis ditampilkan pada Laman Web. 
Perjanjian Perkhidmatan akan diselesaikan apabila Pengguna menerima mesej e-mel yang disebut dalam perenggan 8 di bawah.
Untuk menyelesaikan Perjanjian untuk penyediaan Perkhidmatan melalui Laman Web, anda mesti melawat Laman Web dan kemudian melengkapkan Borang setakat yang ditunjukkan dalam arahan dalam Borang, mengambil langkah teknikal lanjut berdasarkan maklumat yang terdapat dalam Borang. 
Borang untuk menyempurnakan Perjanjian Perkhidmatan boleh disiapkan 24 jam sehari pada semua hari dalam seminggu. 
Anda boleh menghubungi Pentadbir Laman Web menggunakan borang hubungan yang terdapat di Laman Web, 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
Menghantar data yang terkandung dalam Borang (menghantar Borang) dan menyimpulkan Perjanjian Perkhidmatan hanya mungkin selepas menerima Peraturan dan persetujuan oleh Pengguna untuk menyediakan Akaun sebelum tamatnya tempoh 14 hari untuk menarik diri daripada Perjanjian Perkhidmatan.
Syarat yang diperlukan untuk membuat kesimpulan Perjanjian Perkhidmatan adalah untuk memberikan data yang betul dalam Borang. Sekiranya ada keraguan Pentadbir Laman Web mengenai ketepatan data yang disediakan oleh Pengguna, Pentadbir Laman Web mengesahkan data ini, misalnya dengan menghubungi Pengguna. Sekiranya tidak mustahil untuk menghubungi Pengguna atau mengesahkan data yang disediakan oleh Pengguna untuk sebab-sebab yang berkaitan dengan Pengguna, Pentadbir Laman Web tidak menyimpulkan Perjanjian Perkhidmatan. 
Sejurus selepas mempertimbangkan dan mengesahkan Borang, Pengguna menerima e-mel yang mengesahkan semua elemen yang berkaitan dengan Perjanjian Perkhidmatan yang disimpulkan. Apabila menghantar mesej yang disebut dalam ayat sebelumnya, Akaun Pengguna diaktifkan.
Artikel (bersama-sama dengan mana-mana Kandungan grafik) yang diposkan oleh Pengguna menggunakan borang khas yang disediakan di bawah Akaun Pengguna dipaparkan di Laman Web dalam masa 7 hari dari pemasukan oleh Pengguna ke dalam bentuk pada Akaun dan kelulusan oleh Pengguna. 
Pengguna boleh menamatkan Perjanjian bagi peruntukan Perkhidmatan pada bila-bila masa dengan mengemukakan pernyataan yang relevan kepada Pentadbir Laman Web (surat yang dihantar melalui pos, kurier atau e-mel) melalui e-mel ke alamat e-mel Laman Web atau dengan alamat surat kepada Pentadbir Laman Web.

§ 5 
Arahan pengeluaran dari kontrak oleh Pengguna

Pengguna yang merupakan Pengguna mempunyai hak untuk menarik balik dari Kontrak untuk menyediakan Perkhidmatan dalam masa 14 hari tanpa memberikan apa-apa alasan. 
Tarikh akhir untuk menarik diri daripada Perjanjian bagi penyediaan Perkhidmatan akan tamat selepas 14 hari dari tarikh Perjanjian berakhir untuk penyediaan Perkhidmatan. 
Untuk melaksanakan hak pengeluaran daripada Perjanjian untuk penyediaan Perkhidmatan, Pengguna yang merupakan Pengguna wajib untuk memaklumkan melalui e-mel ke alamat e-mel Laman Web atau dengan surat-menyurat kepada alamat Pentadbir Laman Web keputusannya untuk menarik diri dari Perjanjian untuk penyediaan Perkhidmatan melalui pernyataan yang tidak jelas (surat yang dihantar oleh pos, melalui kurier atau e-mel).
Pengguna yang merupakan Pengguna boleh menggunakan borang pengeluaran model untuk penyediaan Perkhidmatan yang diletakkan di Laman Web, tetapi tidak wajib. 
Untuk memenuhi tarikh akhir untuk menarik balik dari Kontrak untuk penyediaan Perkhidmatan, adalah mencukupi untuk Pengguna yang merupakan Pengguna untuk menghantar maklumat berhubung pelaksanaan haknya untuk menarik balik dari kontrak sebelum tarikh akhir untuk menarik balik dari Kontrak untuk penyediaan Perkhidmatan.

§ 6 
Pengaduan Pengguna

Pengguna boleh mengemukakan aduan kepada Pentadbir Laman Web berkenaan dengan penyediaan Perkhidmatan, sedangkan Pentadbir Laman Web hanya akan mengiktiraf aduan atau aduan:

dihantar melalui pos ke alamat Pentadbir Laman Web, yang 
diterima melalui e-mel di alamat e-mel Pentadbir Website [email protected]thcaucus.org.

Pengguna boleh memfailkan aduan atau aduan melalui proksi, kuasa wakil hendaklah dibuat dalam bentuk bertulis biasa, melainkan terdapat keadaan fakta tertentu yang menunjukkan keperluan untuk menyimpan borang bertulis dengan notari atau pengesahan tandatangan rasmi. 
Pengguna wajib:

nyatakan dalam aduan atau aduan nama anda, alamat e-mel (kegagalan untuk memberikan alamat e-mel akan menghalang Pentadbir Laman Web daripada menghubungi pengadu dan pertimbangan aduan atau aduan) dan maklumat yang menunjukkan subjek aduan atau aduan, serta kedudukan anda mengenai perkara yang diliputi oleh aduan atau aduan, 
lampirkan aduan atau asal asal atau salinan dokumen mengenai subjek aduan atau aduan, jika perlu untuk menjelaskan keadaan yang berkaitan dengan kes itu.

Pengguna harus berusaha untuk mendapatkan aduan atau aduan yang akan dihantar sebaik sahaja mendapat maklumat tentang keadaan yang mewajarkan penyerahan mereka. 
Pentadbir Laman Web meninggalkan aduan atau aduan yang tidak mengandungi data yang mengenal pasti Pengguna tanpa diakui. 
Pentadbir Laman Web, semasa memeriksa aduan atau aduan, untuk menjelaskan semua keadaan yang relevan yang berkaitan dengan aduan atau aduan, boleh meminta pengadu untuk memberikan maklumat tambahan, penjelasan atau dokumen jika:

dari kandungan aduan atau aduan itu tidak mungkin untuk menentukan subjek atau kedudukan pengadu yang betul atau 
perlu untuk pemeriksaan menyeluruh aduan atau aduan,

di bawah kesakitan meninggalkan aduan atau aduan tanpa pertimbangan sekiranya kegagalan pengadu mengambil tindakan atau tindakan yang membolehkan aduan atau aduan dipertimbangkan. 
Pentadbir Laman Web dengan serta-merta, tetapi tidak lewat daripada 21 hari dari tarikh penerimaan aduan atau aduan, bertindak balas kepada aduan atau aduan yang dikemukakan, yang dikemukakan kepada pengadu kepada alamat e-mel yang mana Pentadbir Laman Web menerima aduan atau aduan. 
Pengguna boleh pada bila-bila masa memohon bahawa perkara yang menjadi subjek aduan itu diselesaikan oleh Pihak Ketiga dan untuk tujuan ini:

memohon kepada pengantara atau institusi di mana prosiding pengantaraan akan dijalankan dengan permintaan untuk pengantaraan, 
memohon kepada institusi yang sebelum ini prosiding yang baik sedang menunggu dengan permintaan untuk pertimbangan suatu kes oleh tribunal timbang tara, 
jika itu adalah Pengguna, meminta bantuan seorang ombudsman yang kompeten pengguna atau entiti lain yang melaksanakan fungsi yang sama.

Di http://ec.europa.eu/consumers/odr terdapat platform bagi penyelesaian pertikaian dalam talian antara pengguna dan usahawan di peringkat EU (platform ODR). Platform ODR adalah laman web interaktif dan berbilang bahasa dengan kedai sehenti untuk pengguna dan usahawan mencari penyelesaian luar persidangan mengenai pertikaian mengenai kewajiban kontrak di bawah kontrak perkhidmatan dalam talian. 
Untuk menghapuskan sebarang keraguan, instruksi yang disebutkan pada par. 8 atau 9 di atas tidak merupakan klausa timbang tara atau persetujuan secara automatik daripada Pentadbir Laman Web untuk mengambil bahagian dalam proses perantaraan atau timbangtara.

§ 7 
Hakcipta

Setelah menerima mesej yang disebut dalam § 4 para. 8 Peraturan, Pengguna memberi Pentadbir Laman Web satu lesen bukan eksklusif kepada Artikel dan Kandungan Grafis secara percuma dalam bidang penggunaan berikut:

dalam bidang rakaman dan pengeluaran semula karya – rakaman dan pengeluaran salinan karya dalam apa-apa format dan apa-apa teknik digital; 
dalam skop perdagangan asal atau salinan di mana karya-karya telah direkodkan – meletakkan asal atau salinan di Laman Web melalui Laman Web; 
dalam skop penyebaran karya dengan cara yang berbeza daripada yang ditentukan dalam mata 2 di atas – paparan umum di Laman Web, serta akses awam kepada karya sedemikian rupa sehingga semua orang boleh mempunyai akses kepada mereka di tempat dan masa yang dipilih oleh mereka di Laman Web, 
memasuki memori komputer, 
menyambung setiap karya, secara keseluruhan atau sebahagiannya, dengan kerja lain untuk tujuan penyebaran,

Lesen yang disebut dalam perenggan 1 di atas, berlaku tanpa sekatan teritorial dan masa (tidak terbatas).

§ 8 
Liabiliti

Pentadbir Laman Web tidak bertanggungjawab untuk masalah teknikal atau sekatan teknikal yang berlaku dalam peralatan komputer, peranti akhir, sistem ICT dan infrastruktur telekomunikasi yang digunakan oleh Pengguna dan yang menghalang Pengguna daripada menggunakan Laman Web dengan betul dan perkhidmatan yang ditawarkan melaluinya. 
Pentadbir Laman Web tidak bertanggungjawab untuk:

kehilangan data oleh Pengguna disebabkan kegagalan peralatan, sistem atau keadaan lain yang timbul atas sebab-sebab yang tidak dikaitkan dengan Pentadbir Laman Web; 
akibat penggunaan Laman Web oleh Pengguna dengan cara yang tidak konsisten dengan undang-undang yang terpakai, peruntukan Peraturan atau kastam yang diterima pakai dalam hal ini, 
kelajuan pemindahan data dan sekatan berkaitan akibat berlakunya keadaan teknikal, teknologi atau infrastruktur yang tidak terletak pada bahagian Pentadbir Laman Web, 
pelanggaran Hak pihak ketiga melalui kandungan (termasuk grafik) yang disediakan oleh Pengguna.

§ 9

Maklumat mengenai kuki.

1. Laman web menggunakan cookies.

2. Fail kuki (yang dipanggil “kuki”) adalah data IT, khususnya fail teks, yang disimpan pada peranti akhir Pengguna Laman Web dan bertujuan untuk menggunakan halaman Laman Web. Kuki biasanya mengandungi nama laman web yang berasal dari mana mereka, masa penyimpanan mereka pada peranti akhir dan nombor unik.

3. Entiti yang meletakkan kuki pada peranti akhir Pengguna Laman Web dan mengaksesnya ialah pengendali laman web.

4. Kuki digunakan untuk tujuan berikut: 
a. Statistik dan analisis, terima kasih kepada Laman Web yang boleh dioptimumkan untuk meningkatkan keselesaan penggunaannya oleh pengunjung. Data statistik tidak diketahui. 
b) mengekalkan sesi Pengguna Laman Web (selepas log masuk), terima kasih kepada Pengguna yang tidak perlu memasukkan kembali kata laluan dan kata laluan pada setiap sub halaman Laman Web; 
c) menentukan profil pengguna untuk mempamerkan bahan yang disesuaikan dalam rangkaian pengiklanan, khususnya rangkaian Google;

5. Laman web menggunakan dua jenis kuki asas: kuki “sesi” dan kuki “berterusan”. Kuki sesi adalah fail sementara yang disimpan pada peranti akhir Pengguna sehingga keluar, meninggalkan laman web atau mematikan perisian (penyemak imbas web). Kuki berterusan disimpan pada peranti akhir Pengguna untuk masa yang ditentukan dalam parameter kuki atau sehingga mereka dipadam oleh Pengguna.

6. Perisian untuk menyemak imbas laman web (penyemak imbas web) biasanya secara lalai membenarkan menyimpan kuki pada peranti akhir Pengguna. Pengguna Laman Web boleh menukar tetapan di kawasan ini. Penyemak imbas web membolehkan anda memadamkan kuki. Ia juga mungkin untuk menyekat secara automatik cookies. Maklumat terperinci mengenai subjek ini disediakan dalam bantuan atau dokumentasi penyemak imbas web.

7. Sekatan ke atas penggunaan cookies boleh menjejaskan beberapa fungsi yang terdapat di Laman Web.

8. Cookies yang diletakkan di peranti akhir Pengguna Pengguna Laman Web juga boleh digunakan oleh pengiklan dan rakan kongsi yang bekerjasama dengan pengendali laman web.

9. Kami mengesyorkan membaca dasar privasi syarikat-syarikat ini untuk mempelajari peraturan menggunakan kuki yang digunakan dalam statistik: Dasar privasi Google Analytics

10. Kuki boleh digunakan oleh rangkaian pengiklanan, khususnya rangkaian Google, untuk memaparkan iklan yang disesuaikan dengan cara pengguna menggunakan Laman Web. Untuk tujuan ini, mereka boleh menyimpan maklumat mengenai laluan navigasi pengguna atau masa yang dibelanjakan pada halaman yang diberikan. 11. Dari segi maklumat mengenai keutamaan pengguna yang dikumpulkan oleh rangkaian pengiklanan Google, pengguna dapat melihat dan mengedit maklumat yang diperoleh dari kuki menggunakan alat: https://www.google.com/ads/preferences/

§ 10

Log pelayan.

1. Maklumat mengenai sesetengah tingkah laku pengguna tertakluk kepada pembalakan di lapisan pelayan. Data-data ini hanya digunakan untuk mentadbir Laman Web dan untuk memastikan perkhidmatan yang paling efisien disediakan perkhidmatan hosting.

2. Sumber pelayaran dikenali dengan alamat URL. Di samping itu, perkara-perkara berikut mungkin tertakluk kepada pendaftaran:

 • a) masa penerimaan siasatan,
 • b. masa untuk menghantar jawapan,
 • c) nama stesen pelanggan – pengenalan yang dilakukan oleh protokol HTTP,
 • d. maklumat mengenai ralat yang berlaku semasa pelaksanaan transaksi HTTP, e. alamat URL halaman yang sebelumnya dilawati oleh pengguna (link rujukan) – jika Laman Web telah dimasukkan melalui pautan,
 • Maklumat mengenai penyemak imbas pengguna,
 • g Maklumat mengenai alamat IP.

3. Data di atas tidak dikaitkan dengan orang tertentu yang melayari laman web ini.

4. Data di atas hanya digunakan untuk tujuan pentadbiran pelayan.

§ 11

Menyediakan data.

 • 1. Data hendaklah disediakan kepada entiti luar hanya dalam had yang dibenarkan oleh undang-undang.
 • 2. Data yang membolehkan pengenalpastian orang asli dibuat hanya dengan persetujuan orang itu.
 • 3. Pengendali mungkin dikehendaki untuk memberikan maklumat yang dikumpul oleh Laman Web kepada badan-badan yang diberi kuasa berdasarkan permintaan sah sehingga terhasil daripada permintaan.

6. Mengurus fail cookie – bagaimana untuk memberi dan menarik balik persetujuan dalam amalan?

  • 1. Jika pengguna tidak mahu menerima kuki, dia boleh menukar tetapan penyemak imbas. Kami mengehendaki bahawa cookie yang tidak mematuhi yang diperlukan untuk proses pengesahan, keselamatan, mengekalkan keutuhan pengguna mungkin membuatnya sukar, dan dalam kes-kes yang melampau boleh menghalang penggunaan laman web
  • 2. Untuk menguruskan tetapan kuki, pilih penyemak imbas web / sistem dari senarai di bawah dan ikuti arahan: Internet Explorer b. Chrome c. Safari d Firefox Firefox Opera g. Safari (iOS) h. i. Blackberry

§1. Mengenai laman web akhealthcaucus.org dan pengumpulan data. 
Laman web akhealthcaucus.org mengumpul dan memproses data anda tentang apa yang ingin kami beritahu anda, supaya anda dapat mengetahui data yang kami kumpulkan dan diproses.

§ 12 
Peruntukan akhir

Penyelesaian apa-apa pertikaian yang timbul antara Pentadbir Laman Web dan Pengguna yang bukan Pengguna akan tertakluk kepada mahkamah yang mempunyai bidang kuasa atas alamat Pentadbir Laman Web. 
Pengiktirafan peruntukan individu Peraturan-Peraturan ini mengikut cara yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai tidak sah atau tidak berkesan, tidak menjejaskan kesahan atau keberkesanan peruntukan Peraturan yang selebihnya. Sebagai ganti peruntukan tidak sah, peraturan yang paling dekat dengan tujuan peruntukan yang tidak sah dan keseluruhan Peraturan ini akan digunakan.
Untuk mengelakkan sebarang keraguan, Pentadbir Laman Web, yang hanya merupakan entiti yang membolehkan penerbitan dan paparan Artikel dan Kandungan Grafik automatik di laman web Laman Web melalui alat Laman Web dan ruang pelayan, menyatakan bahawa ia tidak bertujuan untuk mencadangkan apa-apa hubungan dengan tanda dagang, nama dagang, tanda-tanda pengeluar dan syarikat yang telah digunakan di Laman Web. 
Dilarang menyalin atau membiak, secara keseluruhan atau sebahagian, unsur-unsur Laman Web yang dilindungi oleh hak eksklusif, khususnya maklumat, kandungan, data, gambar, imej, lukisan, ikon, penerangan produk dan jenama dan apa-apa kandungan di Laman Web.
Peraturan semasa diterbitkan di Laman Web dengan cara yang membolehkan storan dan main balik berulang dalam aktiviti biasa aktiviti.