Reglement

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VOORDELEN VAN AFSTANDSDIENSTEN akhealthcaucus.org

§ 1 
Definities

De in de verordeningen gebruikte termen betekenen:

E-mailadres van de website – [email protected] 
Artikel – een beknopte schriftelijke verklaring over beschikbare voor verkoop beschikbare voedingssupplementen of medische hulpmiddelen, met in het bijzonder elementen zoals samenstellingbeschrijving, beschrijving van eigenschappen, beschrijving van actie, wijze van gebruik, evaluatie van actie, informatie over onderwerp van de plaats waar u het product kunt kopen, evenals een link (link) naar de website waar u het product kunt kopen, 
Formulier – aanvraagformulier beschikbaar op de Website waarmee de Gebruiker zich kan registreren op de Website en een Gebruikersaccount kan aanmaken, 
Consument – een natuurlijke persoon, die in het Contract voor het verlenen van de Dienst handelt voor doeleinden die niet direct verband houden met zijn zakelijke of professionele activiteit;
Account – het profiel van de Gebruiker dat is aangemaakt samen met de registratie, waarmee hij Artikelen kan plaatsen met behulp van het speciale formulier samen met Grafische Inhoud voor automatische publicatie op de Website; 
Derde partij – een natuurlijke persoon, rechtspersoon, evenals een organisatie-eenheid die geen rechtspersoon is, waarvan de speciale bepalingen rechtsbevoegdheid verlenen die geen Gebruiker is; 
Voorschriften – deze Voorschriften voor het aanbieden van diensten op afstand; 
Diensten – Internet service beschikbaar tegen www.akhealthcaucus.org, waardoor de gebruiker de dienst kan gebruiken; 
Pagina / y – Website-beheerder en gebruiker; 
Website pagina– website www.akhealthcaucus.org; 
Serviceovereenkomst – een overeenkomst waarbij de websitebeheerder zich ertoe verbindt de Service gratis aan de Gebruiker te verlenen, op afstand gesloten, d.w.z. als onderdeel van een georganiseerd systeem voor het sluiten van overeenkomsten op afstand, zonder de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de Partijen, met het enige gebruik van een of meer fondsen communicatie op afstand (via de website) tot en met het sluiten van het contract; 
Service – een service die door de websitebeheerder wordt aangeboden voor het gratis opzetten en onderhouden van een gebruikersaccount op de website, waarmee de gebruiker artikelen gratis kan plaatsen samen met grafische inhoud, die automatisch op de website worden gepubliceerd;
Gebruiker – een natuurlijke persoon met een Account die ten minste 18 jaar oud is en volledige rechtsbevoegdheid heeft (inclusief de Consument), evenals een rechtspersoon of een organisatie-eenheid die geen rechtspersoon is, wiens speciale bepalingen rechtsbevoegdheid verlenen; 
Websitebeheerder – akhealthcaucus.org 
Grafische inhoud – foto’s of afbeeldingen die door de Gebruiker zijn ingediend bij het Product dat het product presenteert waarop het Artikel van toepassing is.

§ 2 
Algemene bepalingen

De voorschriften bepalen de regels voor het op afstand verlenen van de Service. 
Intellectuele eigendomsrechten op inhoud die niet door de gebruiker op de website wordt overgedragen, met name auteursrechten en industriële eigendomsrechten op de naam, het domein en het logo van de website, evenals de grafische, verbale en verbale grafische elementen ervan (bijv. Lay-out) , Website software en database rechten zijn wettelijk beschermd en berusten bij de Website Beheerder of entiteiten waarmee de Website Beheerder relevante overeenkomsten heeft gesloten.
De websitebeheerder neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt voor zover deze voortvloeit uit de huidige technische kennis en verbindt zich ertoe om onregelmatigheden die naar behoren zijn gemeld door gebruikers, derden of geïdentificeerd door de websitebeheerder, te zijner tijd te verwijderen. 
De gebruiker garandeert dat alle inhoud die hij aan de websitebeheerder verstrekt geen inbreuk maakt op de rechten van derden, inclusief exclusieve rechten.

§ 3 
Regels voor het gebruik van de website

De gebruiker is met name verplicht om:

gebruik de Website-pagina op een manier die de werking ervan niet verstoort, inclusief door het gebruik van specifieke software of apparaten, het 
gebruik van inhoud die op de Website is geplaatst op een zodanige manier dat het kopiëren of reproduceren van een deel of alle elementen die worden beschermd door exclusieve rechten van de Website-pagina niet voorkomt, in het bijzonder informatie, inhoud, gegevens, foto’s, afbeeldingen, tekeningen, pictogrammen, beschrijvingen, artikelen en handelsmerken.

§ 4 
Totstandkoming van het Contract voor de levering van Diensten en regels voor de levering van Diensten

De gebruiker mag op de website een door de gebruiker verstrekt artikel publiceren, waaraan de grafische inhoud kan worden toegevoegd. Publicatie van het artikel vindt plaats zonder de deelname van de websitebeheerder, d.w.z. de websitebeheerder biedt alleen gebruikershulpmiddelen en serverruimte onder de gebruikersaccount, waarmee de gebruiker zelfstandig inhoud en grafische inhoud invoert, die later automatisch op de website-pagina worden weergegeven. 
De Serviceovereenkomst komt tot stand wanneer de Gebruiker het e-mailbericht ontvangt waarnaar wordt verwezen in paragraaf 8 hieronder.
Om de Overeenkomst voor de levering van de Dienst via de Website te sluiten, moet u de Website bezoeken en het Formulier invullen voor zover dit wordt aangegeven in de instructies in het Formulier, verdere technische stappen ondernemen op basis van de informatie die in het Formulier beschikbaar is. 
Het formulier voor het afsluiten van de Serviceovereenkomst kan op alle dagen van de week 24 uur per dag worden ingevuld. 
U kunt 24 uur per dag, 7 dagen per week contact opnemen met de websitebeheerder via het contactformulier op de website.
Het verzenden van de gegevens op het formulier (verzenden van het formulier) en het sluiten van de serviceovereenkomst zijn alleen mogelijk na acceptatie van deze voorschriften en toestemming van de gebruiker om het account aan te bieden vóór het verstrijken van de periode van 14 dagen voor intrekking van de serviceovereenkomst.
Een noodzakelijke voorwaarde voor het sluiten van de Serviceovereenkomst is het verstrekken van correcte gegevens op het formulier. In geval van twijfel van de websitebeheerder over de juistheid van de door de gebruiker verstrekte gegevens, verifieert de websitebeheerder deze gegevens, bijvoorbeeld door contact op te nemen met de gebruiker. Als het onmogelijk is om contact op te nemen met de gebruiker of de door de gebruiker verstrekte gegevens te verifiëren om redenen die aan de gebruiker kunnen worden toegeschreven, sluit de websitebeheerder geen serviceovereenkomst. 
Onmiddellijk na het formulier te hebben bekeken en gecontroleerd, ontvangt de Gebruiker een e-mail waarin alle relevante elementen van de gesloten Serviceovereenkomst worden bevestigd. Bij het verzenden van het bericht waarnaar in de vorige zin wordt verwezen, wordt het gebruikersaccount geactiveerd.
Het artikel (samen met eventuele grafische inhoud) dat door de gebruiker is geplaatst met behulp van een speciaal formulier dat beschikbaar is gesteld onder het gebruikersaccount, wordt binnen 7 dagen nadat het door de gebruiker in het formulier op het account is ingevoerd en door de gebruiker is goedgekeurd, weergegeven op de website. 
De Gebruiker kan de Overeenkomst voor het verlenen van de Service op elk moment beëindigen door een relevante verklaring bij de websitebeheerder in te dienen (brief per post, koerier of e-mail) per e-mail naar het e-mailadres van de website of door correspondentie naar het adres van de websitebeheerder.

§ 5 
Instructie over herroeping van de overeenkomst door de consument

De Gebruiker die een Consument is, heeft het recht om het Contract voor de levering van Diensten zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen op te zeggen. 
De deadline om de Overeenkomst voor de levering van Diensten in te trekken, vervalt na 14 dagen vanaf de datum van sluiting van de Overeenkomst voor de levering van Diensten. 
Om gebruik te maken van het herroepingsrecht van de Overeenkomst voor het verlenen van Diensten, is de Gebruiker die Consument is verplicht om per e-mail aan het e-mailadres van de Website of per correspondentie aan het adres van de Website-beheerder op de hoogte te brengen van zijn beslissing om de Overeenkomst voor het verlenen van Diensten op te zeggen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (per post verzonden, per koerier of e-mail).
De gebruiker die een consument is, mag de modelovereenkomst voor het herroepingsformulier gebruiken voor het aanbieden van diensten die op de website zijn geplaatst, maar dit is niet verplicht. 
Om te voldoen aan de deadline voor opzegging van het Contract voor het verlenen van Diensten, volstaat het dat de Gebruiker die een Consument is, informatie verzendt over de uitoefening van zijn recht om het contract op te zeggen vóór de deadline voor het opzeggen van het Contract voor het verlenen van Service.

§ 6 
Klachten van gebruikers

De gebruiker kan een klacht indienen bij de websitebeheerder over het aanbieden van de service, terwijl de websitebeheerder alleen klachten of klachten herkent:

bezorgd per post op het 
adres van de websitebeheerder , ontvangen via e-mail op het e-mailadres [email protected] van de websitebeheerder.

De gebruiker kan een klacht of een klacht indienen bij volmacht, de volmacht moet worden gedaan in de gewone schriftelijke vorm, tenzij er specifieke feitelijke omstandigheden zijn die erop wijzen dat de schriftelijke vorm moet worden bewaard met een notaris of officiële handtekeningbevestiging. 
De gebruiker is verplicht om:

vermeld in de klacht of klacht uw naam, e-mailadres (als u geen e-mailadres opgeeft, kan de websitebeheerder geen contact opnemen met de klager en de klacht of klacht in behandeling nemen) en informatie over het onderwerp van de klacht of klacht, evenals uw standpunt over de kwestie waarop de klacht betrekking heeft of klacht, 
bijvoegen bij de klacht of het origineel of kopieën van documenten met betrekking tot het onderwerp van de klacht of klacht, indien dit nodig is om de relevante omstandigheden van de zaak te verduidelijken.

De Gebruiker dient ernaar te streven dat de klacht of klacht onmiddellijk wordt ingediend na het verkrijgen van informatie over de omstandigheden die zijn indiening rechtvaardigen. 
De websitebeheerder laat klachten of klachten die geen gegevens bevatten die de gebruiker identificeren zonder te worden herkend. 
De websitebeheerder kan, tijdens de behandeling van een klacht of klacht, om alle relevante omstandigheden waarop de klacht of klacht betrekking heeft te verduidelijken, de klager om aanvullende informatie, uitleg of documenten vragen indien:

op basis van de inhoud van de klacht of klacht is het niet mogelijk om het onderwerp of de positie van de klager goed te bepalen of 
is het noodzakelijk voor een grondig onderzoek van de klacht of klacht,

op straffe van het verlaten van de klacht of klacht zonder aandacht in het geval van het verzuim van de klager om actie te ondernemen of actie waardoor de klacht of klacht kan worden overwogen. 
De websitebeheerder reageert onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 21 dagen na de datum van ontvangst van de klacht of klacht, op de ingediende klacht of klacht, die aan de klager wordt doorgestuurd naar het e-mailadres van waaruit de websitebeheerder de klacht of klacht heeft ontvangen. 
De gebruiker kan te allen tijde verzoeken dat de kwestie waarop de klacht betrekking heeft door een derde wordt opgelost en voor dit doel:

van toepassing op de bemiddelaar of instelling waarvoor de bemiddelingsprocedure aanhangig is met een verzoek om bemiddeling, van 
toepassing op de instelling waarvoor de minnelijke procedure aanhangig is met een verzoek tot behandeling van de zaak door het arbitragehof, 
als het een consument is, om de hulp van een bevoegde ombudsman in te roepen consumenten of andere entiteiten die soortgelijke functies uitvoeren.

Op http://ec.europa.eu/consumers/odr is er een platform voor online geschillenbeslechting tussen consumenten en ondernemers op EU-niveau (ODR-platform). Het ODR-platform is een interactieve en meertalige website met een one-stop-shop voor consumenten en ondernemers die buitengerechtelijke beslechting van een geschil over contractuele verplichtingen uit hoofde van een online-servicecontract zoeken. 
Om eventuele twijfel weg te nemen, is de instructie waarnaar wordt verwezen in par. 8 of 9 hierboven vormt geen arbitragebeding of automatische toestemming van de websitebeheerder om deel te nemen aan bemiddelings- of arbitrageprocedures.

§ 7 
Auteursrecht

Na ontvangst van het bericht bedoeld in § 4 para. 8 van de voorschriften verleent de gebruiker de websitebeheerder een niet-exclusieve licentie voor het artikel en de grafische inhoud gratis in de volgende gebruiksgebieden:

op het gebied van opname en reproductie van werken – opname en reproductie van kopieën van werken in elk formaat en elke digitale techniek; 
in het kader van het verhandelen van het origineel of kopieën waarop de werken zijn vastgelegd – het plaatsen van het origineel of kopieën op de Website via de Website; 
in het kader van de verspreiding van werken op een andere manier dan gespecificeerd in punt 2 hierboven – openbare weergave op de website van de website, evenals openbare toegang tot de werken op een zodanige manier dat iedereen toegang kan hebben tot hen op de door hen op de website gekozen plaats en tijd, 
in het geheugen een computer 
die elk van de werken geheel of gedeeltelijk combineert met andere werken voor distributie samen

De vergunning als bedoeld in paragraaf 1 hierboven vindt plaats zonder territoriale en tijdsbeperkingen (het is onbepaald).

§ 8 
Aansprakelijkheid

De websitebeheerder is niet verantwoordelijk voor technische problemen of technische beperkingen in de computerapparatuur, eindapparatuur, ICT-systeem en telecommunicatie-infrastructuur die door de gebruiker worden gebruikt en die verhinderen dat de gebruiker de website correct en de aangeboden diensten gebruikt. 
De websitebeheerder is niet verantwoordelijk voor:

verlies van gegevens door de Gebruiker als gevolg van een storing van de apparatuur, het systeem of andere omstandigheden die zich voordoen om redenen die niet zijn toe te schrijven aan de Beheerder van de Website; 
de gevolgen van het gebruik van de website door de gebruiker op een manier die in strijd is met de toepasselijke wetgeving, de bepalingen van de verordeningen of gebruiken die in dit verband zijn vastgesteld, de 
snelheid van gegevensoverdracht en bijbehorende beperkingen als gevolg van technische, technologische of infrastructurele omstandigheden die niet aan de zijde van de websitebeheerder liggen, 
schendingen Rechten van derden door middel van inhoud (inclusief afbeelding) die door de Gebruiker wordt verstrekt.

§ 9

Informatie over cookies.

1. De website maakt gebruik van cookies.

2. Cookiebestanden (zogenaamde “cookies”) zijn IT-gegevens, met name tekstbestanden, die worden opgeslagen op het eindapparaat van de Website-gebruiker en zijn bedoeld voor het gebruik van de pagina’s van de Website. Cookies bevatten meestal de naam van de website waarvan ze afkomstig zijn, hun opslagtijd op het eindapparaat en een uniek nummer.

3. De entiteit die de cookies op het eindapparaat van de websitegebruiker plaatst en deze opent, is de website-exploitant.

4. Cookies worden gebruikt voor de volgende doeleinden: 
a. Statistisch en analytisch, waardoor de website kan worden geoptimaliseerd om het gebruiksgemak voor bezoekers te verbeteren. Statistische gegevens zijn anoniem. 
b. het onderhoud van de sessie van de websitegebruiker (na inloggen), waardoor de gebruiker de inlognaam en het wachtwoord op elke subpagina van de website niet opnieuw hoeft in te voeren; 
c. het profiel van de gebruiker bepalen om hem op maat gemaakt materiaal weer te geven in advertentienetwerken, in het bijzonder het Google-netwerk;

5. De website gebruikt twee basistypen cookies: “sessiecookies” en “permanente” cookies. Sessiecookies zijn tijdelijke bestanden die op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen totdat ze uitloggen, de website verlaten of de software uitschakelen (webbrowser). Permanente cookies worden opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker gedurende de tijd die is opgegeven in de cookie-parameters of totdat ze door de gebruiker worden verwijderd.

6. Software voor het browsen op websites (webbrowser) maakt het meestal standaard mogelijk cookies op het eindapparaat van de Gebruiker te plaatsen. Website-gebruikers kunnen de instellingen in dit gebied wijzigen. Met de webbrowser kunt u cookies verwijderen. Het is ook mogelijk om cookies automatisch te blokkeren. Gedetailleerde informatie hierover wordt verstrekt in de help of documentatie van de webbrowser.

7. Beperkingen op het gebruik van cookies kunnen van invloed zijn op sommige functies die beschikbaar zijn op de website.

8. Cookies geplaatst op het eindapparaat van de Website Gebruiker kunnen ook worden gebruikt door adverteerders en partners die samenwerken met de Website-exploitant.

9. We raden aan om het privacybeleid van deze bedrijven te lezen voor meer informatie over de regels voor het gebruik van cookies die worden gebruikt in statistieken: privacybeleid van Google Analytics

10. Cookies kunnen worden gebruikt door advertentienetwerken, in het bijzonder het Google-netwerk, om advertenties weer te geven die zijn afgestemd op de manier waarop de gebruiker de website gebruikt. Voor dit doel kunnen ze informatie opslaan over het navigatiepad van de gebruiker of de tijd doorgebracht op een bepaalde pagina. 11. Wat betreft informatie over gebruikersvoorkeuren verzameld door het advertentienetwerk van Google, kan de gebruiker informatie afgeleid van cookies bekijken en bewerken met behulp van de tool: https://www.google.com/ads/preferences/

§ 10

Serverlogboeken.

1. Informatie over bepaald gebruikersgedrag kan worden vastgelegd in de serverlaag. Deze gegevens worden alleen gebruikt om de website te beheren en om de meest efficiënte hostingdiensten te garanderen.

2. Doorzochte bronnen worden geïdentificeerd door URL-adressen. Bovendien kan het volgende worden geregistreerd:

 • a. tijdstip van ontvangst van de aanvraag,
 • b. tijd om antwoord te sturen,
 • c. de naam van het clientstation – identificatie uitgevoerd door het HTTP-protocol,
 • d. informatie over fouten die zijn opgetreden tijdens de implementatie van de HTTP-transactie, e. URL-adres van de eerder door de gebruiker bezochte pagina (verwijzende link) – in het geval dat de website werd geopend via een link,
 • f. informatie over de browser van de gebruiker,
 • g Informatie over het IP-adres.

3. De bovenstaande gegevens zijn niet gekoppeld aan specifieke personen die op de site surfen.

4. De bovenstaande gegevens worden alleen gebruikt voor serverbeheerdoeleinden.

§ 11

Gegevens verstrekken.

 • 1. De gegevens worden alleen binnen de wettelijk toegestane grenzen aan externe entiteiten ter beschikking gesteld.
 • 2. Gegevens die identificatie van een natuurlijke persoon mogelijk maken, worden alleen met toestemming van die persoon beschikbaar gesteld.
 • 3. Van de exploitant kan worden geëist dat hij de door de Website verzamelde informatie verstrekt aan bevoegde instanties op basis van wettige verzoeken voor zover dit het gevolg is van het verzoek.

6. Beheer van cookie-bestanden – hoe in de praktijk toestemming te geven en in te trekken?

  • 1. Als de gebruiker geen cookies wil ontvangen, kan hij de browserinstellingen wijzigen. We behouden ons voor dat het uitschakelen van cookies die nodig zijn voor authenticatieprocessen, beveiliging en het handhaven van gebruikersvoorkeuren het moeilijk kunnen maken en in extreme gevallen het gebruik van websites kunnen verhinderen
  • 2. Om de cookie-instellingen te beheren, selecteert u de webbrowser / het systeem uit de onderstaande lijst en volgt u de instructies: a. Internet Explorer b. Chrome c. Safari d. Firefox e. Opera f. Android g. Safari (iOS) h. Windows Phone I. Blackberry

§1. Over de website akhealthcaucus.org en gegevensverzameling. 
De website akhealthcaucus.org verzamelt en verwerkt uw gegevens over wat we u willen informeren, zodat u weet welke gegevens we verzamelen en verwerken.

§ 12 
Slotbepalingen

De beslechting van geschillen tussen de websitebeheerder en een gebruiker die geen consument is, is onderworpen aan de rechtbank die bevoegd is over het adres van de websitebeheerder. 
De erkenning van individuele bepalingen van deze voorschriften op een wettelijk voorgeschreven manier als ongeldig of niet effectief, heeft geen invloed op de geldigheid of effectiviteit van de overige bepalingen van de voorschriften. In plaats van de ongeldige bepaling zal de regel worden toegepast die het dichtst bij de doeleinden van de ongeldige bepaling en het geheel van deze voorschriften ligt.
Om elke twijfel te voorkomen, bepaalt de websitebeheerder, die alleen een entiteit is die de tools en serverruimte van de website toestaat om automatisch artikelen en grafische inhoud op de website te publiceren en weer te geven, dat deze niet bedoeld is om een ​​verband te suggereren met handelsmerken, handelsnamen, tekens producenten en bedrijven die op de website zijn gebruikt. 
Het is verboden om delen van de website die worden beschermd door exclusieve rechten, in het bijzonder informatie, inhoud, gegevens, foto’s, afbeeldingen, tekeningen, pictogrammen, product- en merkbeschrijvingen en alle inhoud op de website, geheel of gedeeltelijk te kopiëren of reproduceren.
De huidige verordeningen worden op de website gepubliceerd op een manier die opslag en herhaald afspelen mogelijk maakt tijdens de normale activiteiten.