Informačná doložka

Informačná doložka

Skrátená forma informačnej doložky:

Správca vašich osobných údajov je akhealthcaucus.org. Vaše osobné údaje, ktoré poskytnete, budú spracované, aby sme vás mohli kontaktovať, ak použijete kontaktný formulár.

Informačná doložka

Kto sme

Akhealthcaucus.org, ďalej len „správca“ alebo „my“.

Ako nás kontaktovať?

Môžete nás kontaktovať pomocou kontaktného formulára dostupného na: www.akhealthcaucus.org alebo e-mailom na adrese:

Prečo potrebujeme vaše osobné údaje a aké sú právne dôvody na ich spracovanie?

Vaše osobné údaje spracúvame s cieľom kontaktovať vás, čo sa nazýva spracovanie údajov v rámci nášho oprávneného záujmu, v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. F) nariadenia o všeobecnej ochrane údajov 2016/679 z 27. apríla 2016 ( „RODO“).

Je prenos údajov dobrovoľný? Áno, vaše osobné údaje poskytujete dobrovoľne.

Nemusíte nám poskytovať vaše údaje (ako je vaša e-mailová adresa, vaše meno a priezvisko, vaše telefónne číslo), avšak poskytnutie týchto údajov prostredníctvom kontaktného formulára vám umožní kontaktovať vás. Bez prístupu k vašim osobným údajom by to nebolo možné.

Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje, pretože je to potrebné na účely nášho oprávneného záujmu (vyššie uvedený základ), môžete proti nemu kedykoľvek namietať v súlade s ustanoveniami GDPR, a to tak, že nás budete kontaktovať tak, ako je to uvedené v časti „Ako zaobchádzať s kontaktujte nás “vyššie.

S kým môžeme zdieľať vaše údaje?

Vynaložíme maximálne úsilie, aby sme vaše osobné údaje spracovali iba sami. V súlade s platnými právnymi predpismi môžeme vaše údaje preniesť na subjekty, ktoré ich spracovávajú v našom mene, napríklad na dodávateľov softvéru, poskytovateľov serverového priestoru a subjekty oprávnené získavať údaje na základe rozhodného práva, napríklad na súdy alebo orgány činné v trestnom konaní – samozrejme iba vtedy, ak o to požiadajú na základe vhodného právny základ.

Prenášame vaše osobné údaje mimo EHP? Vaše osobné údaje sa nebudú prenášať mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Ako dlho spracujeme vaše údaje? Vaše osobné údaje spracujeme na nevyhnutné obdobie, berúc do úvahy vyššie uvedené účel, na ktorý boli tieto údaje zhromaždené. Naše kontakty môžete kedykoľvek namietať tak, že nás budete kontaktovať tak, ako je to uvedené v časti „Ako nás kontaktovať“ vyššie.

Aké sú vaše povolenia?

Správca rešpektuje vaše práva týkajúce sa osobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté, konkrétne:

  • právo na prístup k vašim osobným údajom,
  • právo na opravu a vymazanie vašich osobných údajov („právo byť zabudnutý“),
  • právo obmedziť rozsah spracovania vašich osobných údajov,
  • právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov (ak sa spracúvanie osobných údajov uskutočňuje v oprávnenom záujme),
  • právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov, odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracovania na základe súhlasu.
  • pred jeho zrušením,
  • právo prenášať údaje, t. j. prijímať vaše osobné údaje od správcu v štruktúrovanom, bežne používanom strojom čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete odoslať inému správcovi údajov.

Svoje práva na ochranu osobných údajov môžete spravovať a svoje práva na ochranu osobných údajov môžete riadiť tak, že nás budete kontaktovať tak, ako je to uvedené v časti „Ako nás kontaktovať“ vyššie.

Máte tiež právo podať sťažnosť na príslušnom orgáne zaoberajúcom sa ochranou osobných údajov (predseda Úradu pre ochranu osobných údajov), ak kedykoľvek zistíte, že spracovanie vašich osobných údajov porušuje GDPR.