Výberový formulár

Výberový formulár

 

VZOR ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

(tento formulár by ste mali vyplniť a vrátiť, iba ak si želáte odstúpiť od zmluvy)

Adresované: _________________________________________________________________

E-mail: _________________________________

Týmto informujem o svojom odstúpení od zmluvy o poskytovaní služby poskytovanej ako súčasť webovej stránky akhealthcaucus.org

dátum uzavretia dohody ______________________________________________________________

meno a priezvisko spotrebiteľa (-ov) ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Prihlasovatelia spotrebiteľov na webovej stránke akhealthcaucus.org ______________________________________

Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) ____________________________________________________________

Údaje ___________________________________________________________________________