Förordningar

VILLKOR FÖR FÖRDELAR AV DISTANS TJÄNSTER akhealthcaucus.org

§ 1 
Definitioner

De termer som används i förordningarna betyder:

Webbplats e-postadress – [email protected] 
Artikel – ett kortfattat skriftligt uttalande om tillgängliga för försäljning kosttillskott eller medicintekniska produkter, innehållande särskilt sådana element som komposition beskrivning, beskrivning av egenskaper, beskrivning av åtgärden, användningsmetod, utvärdering av åtgärder, information om ämnet för platsen där du kan köpa produkten, samt en länk (länk) till webbplatsen där du kan köpa produkten, 
Form – ansökningsformulär tillgängligt på webbplatsen så att användaren kan registrera sig på webbplatsen och skapa ett användarkonto, 
konsument – en fysisk person, som i avtalet för tillhandahållande av tjänsten agerar för syften som inte är direkt relaterade till dess verksamhet eller yrkesverksamhet;
Konto – Användarprofilen skapad tillsammans med registreringen, genom vilken han kan posta med det specialformuläret Artiklar tillsammans med grafiskt innehåll för automatisk publicering på webbplatsen; 
Tredje part – en fysisk person, juridisk person såväl som en organisationsenhet som inte är en juridisk person, vars särskilda bestämmelser ger juridisk förmåga, som inte är en användare; 
Förordningar – dessa förordningar för tillhandahållande av distanstjänster; 
Tjänsten – Internet finns på www.akhealthcaucus.org, genom vilken användaren kan använda tjänsten; 
Sida / y – Webbplatsadministratör och användare; 
Webbplatssida– webbplats www.akhealthcaucus.org; 
Kontraktet för tillhandahållande av tjänster – ett avtal enligt vilket serviceadministratör går med på att frigöra tillhandahålla Tjänsten till användaren, ingåtts på distans, det är under en organiserad ingå avtal på distans, utan att samtidigt är fysiskt närvarande parterna med den exklusiva användningen av ett eller flera ämnen distanskommunikation (via webbplatsen) till och med slutet av kontraktet; 
Tjänst – en tjänst som tillhandahålls av webbplatsadministratören för att kostnadsfritt ställa in och underhålla ett användarkonto på webbplatsen, genom vilket användaren kan placera artiklar gratis tillsammans med grafiskt innehåll som automatiskt publiceras på webbplatsen;
Användare – en fysisk person som har ett konto som är minst 18 år gammal och har full juridisk förmåga (inklusive konsumenten), samt en juridisk person eller en organisationsenhet som inte är en juridisk person, vars särskilda bestämmelser ger juridisk förmåga; 
Webbplatsadministratör – akhealthcaucus.org 
Grafiskt innehåll – foton eller grafik som skickas in av användaren med produkten som presenterar produkten som artikeln gäller.

§ 2 
Allmänna bestämmelser

Reglerna definierar reglerna för att tillhandahålla tjänsten på avstånd. 
Immateriella rättigheter till innehåll som inte överförts av användaren på webbplatsen, särskilt upphovsrätt och industriell äganderätt till webbplatsens namn, domän och logotyp, samt dess grafiska, muntliga och muntliga-grafiska element (t.ex. layout) , Webbplatsprogramvara och databasrättigheter är skyddade enligt lag och ägs av webbplatsadministratören eller enheter som webbplatsadministratören har ingått relevanta avtal.
Webbplatsadministratören vidtar åtgärder för att se till att webbplatsen fungerar korrekt i den utsträckning som härrör från aktuell teknisk kunskap och åtar sig att i god tid ta bort oegentligheter som har rapporterats korrekt av användare, tredje parter eller identifierats av webbplatsadministratören. 
Användaren garanterar att allt innehåll som tillhandahålls av honom till webbplatsadministratören inte kränker tredje parts rättigheter, inklusive exklusiva rättigheter.

§ 3 
Regler för användning av webbplatsen

Användaren är särskilt skyldig att:

använda webbplatssidan på ett sätt som inte påverkar dess funktion, inklusive genom användning av specifik mjukvara eller enheter, 
användning av något innehåll som publiceras på webbplatsen på ett sådant sätt att kopiering eller reproduktion delvis eller alla de element som skyddas av exklusiva rättigheter på webbplatsens sida inte inträffar, särskilt information, innehåll, data, fotografier, bilder, ritningar, ikoner, beskrivningar, artiklar och varumärken.

§ 4 
Ingående av avtalet för tillhandahållande av tjänster och regler för tillhandahållande av tjänster

Användaren kan publicera på webbplatsen en artikel som tillhandahålls av användaren, till vilken det grafiska innehållet kan bifogas. Publicering av artikeln sker utan deltagande av webbplatsadministratören, dvs webbplatsadministratören tillhandahåller endast användarverktyg och serverutrymme under användarkontot, genom vilket användaren självständigt anger innehåll och grafiskt innehåll, som senare automatiskt visas på webbplatsens sida. 
Serviceavtalet kommer att ingås när användaren får det e-postmeddelande som avses i punkt 8 nedan.
För att ingå avtalet om tillhandahållande av tjänsten via webbplatsen, måste du besöka webbplatsen och sedan fylla i formuläret i den utsträckning det anges i instruktionerna i formuläret, vidta ytterligare tekniska steg baserat på informationen tillgänglig i formuläret. 
Formuläret för att ingå serviceavtalet kan fyllas i 24 timmar om dygnet alla veckodagar. 
Du kan kontakta webbplatsadministratören via det kontaktformulär som finns tillgängligt på webbplatsen 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.
Att skicka informationen i formuläret (skicka formuläret) och ingå serviceavtalet är endast möjligt efter att ha accepterat dessa förordningar och användaren samtycker till att tillhandahålla kontot innan 14-dagarsfristen för att dra sig ur serviceavtalet.
Ett nödvändigt villkor för att ingå serviceavtalet är att tillhandahålla korrekt information i formuläret. I händelse av tvivel från webbplatsadministratören om riktigheten av de uppgifter som tillhandahålls av användaren, verifierar webbplatsadministratören dessa uppgifter, till exempel genom att kontakta användaren. Om det är omöjligt att kontakta användaren eller verifiera informationen som tillhandahålls av användaren av skäl som kan hänföras till användaren, ingår inte webbplatsadministratören ett serviceavtal. 
Omedelbart efter att ha övervägt och verifierat formuläret får användaren ett e-postmeddelande som bekräftar alla relevanta delar i det ingående serviceavtalet. När det meddelande som avses i föregående mening skickas aktiveras användarkontot.
Artikeln (tillsammans med allt grafiskt innehåll) som har publicerats av användaren med hjälp av ett specialformulär som görs tillgängligt under användarkontot visas på webbplatsen inom 7 dagar efter det att användaren har skrivit in det i formuläret på kontot och godkänt av användaren. 
Användaren kan säga upp avtalet för tillhandahållande av tjänsten när som helst genom att skicka ett relevant uttalande till webbplatsadministratören (brev skickat med post, bud eller e-post) via e-post till webbplatsens e-postadress eller genom korrespondens till webbplatsadministratörens adress.

§ 5 
Instruktion om konsumentens återkallelse från kontraktet

Användaren som är konsument har rätt att dra sig ur avtalet för tillhandahållande av tjänster inom 14 dagar utan att ange någon anledning. 
Tidsfristen för att dra sig ur avtalet för tillhandahållande av tjänster löper ut efter 14 dagar från dagen för avtalets ingående för tillhandahållande av tjänster. 
För att utöva rätten att dra sig ur avtalet för tillhandahållande av tjänster är användaren som är en konsument skyldig att informera via e-post till webbplatsens e-postadress eller genom korrespondens till adressen till webbplatsadministratören om sitt beslut att dra sig tillbaka från kontraktet för tillhandahållande av tjänster genom ett entydigt uttalande (brev skickat per post, med kurir eller e-post).
Användaren som är en konsument kan använda formuläret för återkallelse av modell för tillhandahållande av tjänster som placeras på webbplatsen, men det är inte obligatoriskt. 
För att uppfylla tidsfristen för att dra sig ur kontraktet för tillhandahållande av tjänster räcker det för användaren som är en konsument att skicka information om utövandet av sin rätt att dra sig ur kontraktet innan tidsfristen för att dra sig ur kontraktet för tillhandahållande av tjänsten.

§ 6 
Användarklagomål

Användaren kan lämna in ett klagomål till webbplatsadministratören om tillhandahållandet av tjänsten, medan webbplatsadministratören endast ska känna igen klagomål eller klagomål:

levereras per post till webbplatsadministratörens adress, 
mottagen via e-post på webbplatsadministratörens e-postadress [email protected]

Användaren kan lämna in ett klagomål eller klagomål genom fullmakt, fullmakten ska göras i ordinarie skriftlig form, såvida det inte finns specifika faktiska omständigheter som indikerar behovet av att behålla det skriftliga formuläret med en notarie eller officiell signaturbekräftelse. 
Användaren är skyldig att:

ange i klagomålet eller klagomålet ditt namn, e-postadress (underlåtenhet att ange en e-postadress förhindrar webbplatsadministratören från att kontakta klaganden och behandla klagomålet eller klagomålet) och information som anger ämnet för klagomålet eller klagomålet, såväl som din position i frågan som omfattas av klagomålet eller klagomål, 
bifoga klagomålet eller original eller kopior av dokument angående klagomålet eller klagomålet, om det är nödvändigt att klargöra de relevanta omständigheterna i ärendet.

Användaren bör sträva efter att klagomålet eller klagomålet lämnas in omedelbart efter att ha fått information om omständigheterna som motiverar deras inlämnande. 
Webbplatsadministratören lämnar klagomål eller klagomål som inte innehåller information som identifierar användaren utan att bli igenkänd. 
Webbplatsadministratören kan undersöka ett klagomål eller klagomål för att klargöra alla relevanta omständigheter som klagomålet eller klagomålet hänför sig till, kan be klaganden lämna ytterligare information, förklaringar eller dokument om:

från innehållet i klagomålet eller klagomålet är det inte möjligt att korrekt fastställa klagandens ämne eller ställning, eller 
det är nödvändigt för en grundlig granskning av klagomålet eller klagomålet,

under smärta av att lämna klagomålet eller klagomålet utan beaktande i händelse av klagandens underlåtenhet att vidta åtgärder eller åtgärder som gör det möjligt att överväga klagomålet eller klagomålet. 
Webbplatsadministratören ska omedelbart, men senast inom 21 dagar efter mottagandet av klagomålet eller klagomålet, svara på det inkomna klagomålet eller klagomålet, som ska vidarebefordras till klaganden till den e-postadress från vilken webbplatsadministratören mottog klagomålet eller klagomålet. 
Användaren kan när som helst begära att ärendet som är föremål för klagomålet ska lösas av en tredje part och för detta ändamål:

wystąpić do mediatora lub instytucji, przed którymi będzie się toczyło postępowanie mediacyjne z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji,
wystąpić do instytucji, przed którą będzie się toczyło postępowanie polubowne z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny,
o ile jest Konsumentem zwrócić się po pomoc do właściwego rzecznika konsumentów lub innego podmiotu wykonującego podobne funkcje.

På http://ec.europa.eu/consumers/odr finns en plattform tillgänglig för online-tvistlösning mellan konsumenter och företagare på EU-nivå (ODR-plattform). ODR-plattformen är en interaktiv och flerspråkig webbplats med en enda butik för konsumenter och företagare som söker utanför domstolens lösning av en tvist om avtalsenliga skyldigheter enligt ett onlinetjänstavtal. 
För att undanröja tvivel, instruktionerna som avses i par. 8 eller 9 ovan utgör inte ett skiljeavtal eller automatisk godkännande från webbplatsadministratören för att delta i medling eller skiljeförfarande.

§ 7 
Upphovsrätt

Efter mottagandet av meddelandet som avses i § 4 punkt 8 i förordningarna ger användaren webbplatsadministratören en icke-exklusiv licens till artikeln och grafiskt innehåll gratis i följande användningsområden:

inom området inspelning och reproduktion av verk – inspelning och reproduktion av kopior av verk i vilket format och vilken som helst digital teknik; 
inom ramen för handeln med originalet eller kopiorna som verken har spelats in på – placering av originalet eller kopiorna på webbplatsen via webbplatsen; 
inom ramen för spridning av verk på ett annat sätt än specificerat i punkt 2 ovan – offentlig visning på webbplatsen, samt allmänhetens åtkomst till verken på ett sådant sätt att alla kan ha tillgång till dem på den plats och tid som de har valt på webbplatsen, 
in i minnet en dator som 
ansluter vart och ett av verken, helt eller delvis, med andra verk för att sprida,

Den licens som avses i punkt 1 ovan inträffar utan territoriella och tidsbegränsningar (det är obestämd).

§ 8 
Ansvar

Webbplatsadministratören ansvarar inte för tekniska problem eller tekniska begränsningar som förekommer i datorutrustning, slutanordning, ICT-system och telekommunikationsinfrastruktur som används av användaren och som hindrar användaren från att använda webbplatsen korrekt och de tjänster som erbjuds genom den. 
Webbplatsadministratören ansvarar inte för:

förlust av data av användaren på grund av ett fel i utrustningen, systemet eller andra omständigheter som uppstår av skäl som inte kan hänföras till webbplatsadministratören; 
följderna av användningen av webbplatsen av användaren på ett sätt som inte överensstämmer med tillämplig lag, bestämmelser i de förordningar eller tullar som har antagits i detta avseende, 
hastigheten för dataöverföring och relaterade begränsningar till följd av uppkomsten av tekniska, tekniska eller infrastrukturella omständigheter som inte ligger på webbplatsadministratörens sida, 
överträdelser Tredjeparts rättigheter genom innehåll (inklusive grafik) tillhandahållen av användaren.

§ 9

Information om cookies.

1. Webbplatsen använder cookies.

2. Cookie-filer (så kallade ”cookies”) är IT-data, i synnerhet textfiler, som lagras på webbplatsanvändarens slutanordning och är avsedda att använda webbplatsens sidor. Cookies innehåller vanligtvis namnet på webbplatsen som de kommer från, deras lagringstid på slutanordningen och ett unikt nummer.

3. Enheten som placerar cookies på webbplatsanvändarens slutanordning och åtkomst till dem är webbplatsoperatören.

4. Cookies används för följande ändamål: 
a. Statistisk och analytisk, tack vare vilken webbplatsen kan optimeras för att förbättra komforten för dess användning av besökare. Statistiska uppgifter är anonyma. 
b. upprätthålla webbplatsanvändarens session (efter inloggning), tack vare vilken användaren inte behöver ange inloggningen och lösenordet på varje undersida på webbplatsen; 
c. bestämning av användarens profil för att visa honom skräddarsytt material i annonsnätverk, särskilt Googles nätverk;

5. Webbplatsen använder två grundläggande typer av kakor: ”session” -kakor och ”ihållande” cookies. Session-cookies är tillfälliga filer som lagras på användarens slutanordning tills de loggar ut, lämnar webbplatsen eller stänger av programvaran (webbläsare). Persistenta kakor lagras på användarens slutanordning under den tid som anges i cookie-parametrarna eller tills de raderas av användaren.

6. Programvara för att surfa på webbplatser (webbläsare) tillåter vanligtvis som standard lagring av kakor på användarens slutanordning. Webbplatsanvändare kan ändra inställningarna i det här området. Webbläsaren låter dig ta bort cookies. Det är också möjligt att automatiskt blockera cookies. Detaljerad information om detta ämne tillhandahålls i webbläsarens hjälp eller dokumentation.

7. Begränsningar i användningen av cookies kan påverka vissa funktioner som finns tillgängliga på webbplatsen.

8. Cookies placerade på webbplatsanvändarens slutanordning kan också användas av annonsörer och partners som samarbetar med webbplatsoperatören.

9. Vi rekommenderar att du läser dessa företags integritetspolicy för att lära dig reglerna för att använda cookies som används i statistik: Google Analytics sekretesspolicy

10. Cookies kan användas av annonsnätverk, särskilt Googles nätverk, för att visa annonser anpassade efter det sätt som användaren använder webbplatsen. För detta ändamål kan de spara information om användarens navigeringsväg eller tiden som spenderas på en given sida. 11. När det gäller information om användarinställningar som samlats in av Googles annonsnätverk kan användaren se och redigera information som härrör från kakor med hjälp av verktyget: https://www.google.com/ads/preferences/

§ 10

Serverloggar.

1. Information om visst användarbeteende är föremål för inloggning i servern. Dessa data används endast för att administrera webbplatsen och för att säkerställa den mest effektiva servicetjänsten som erbjuds.

2. Sökade resurser identifieras med URL-adresser. Dessutom kan följande vara föremål för registrering:

 • a. tidpunkten för mottagandet av förfrågan,
 • b. tid att skicka svar,
 • c. namnet på klientstationen – identifiering utförd av HTTP-protokollet,
 • d. information om fel som inträffade under implementeringen av HTTP-transaktionen, e. URL-adress på den sida som användaren tidigare besökte (referenslänk) – i fallet då webbplatsen matades in via en länk,
 • f. information om användarens webbläsare,
 • g. Information om IP-adressen.

3. Ovanstående data är inte associerade med specifika personer som surfar på webbplatsen.

4. Ovanstående data används endast för serveradministrationsändamål.

§ 11

Tillhandahålla data.

 • 1. Uppgifterna ska göras tillgängliga för externa enheter endast inom de gränser som är tillåtna enligt lag.
 • 2. Uppgifter som möjliggör identifiering av en fysisk person görs endast tillgängliga med den personens samtycke.
 • 3. Operatören kan krävas att tillhandahålla information som samlas in av webbplatsen till behöriga organ på grundval av lagliga förfrågningar i den utsträckning som följer av begäran.

6. Hantera kakefiler – hur kan man ge och återkalla samtycke i praktiken?

  • 1. Om användaren inte vill ta emot cookies kan han ändra webbläsarinställningarna. Vi förbehåller oss att det kan vara svårt att inaktivera cookies som krävs för autentiseringsprocesser, säkerhet, upprätthållande av användarinställningar och i extrema fall kan förhindra användning av webbplatser
  • 2. För att hantera cookie-inställningar, välj webbläsaren / systemet från listan nedan och följ instruktionerna: a. Internet Explorer b. Chrome c. Safari d. Firefox e. Opera f. Android g. Safari (iOS) h. Windows Phone i. Blackberry

§1. Om webbplatsen akhealthcaucus.org och datainsamling. 
Webbplatsen akhealthcaucus.org samlar in och bearbetar dina uppgifter om vad vi vill informera dig så att du kan vara medveten om vilken information vi samlar in och bearbetar.

§ 12 
Slutbestämmelser

Lösning av eventuella tvister som uppstår mellan webbplatsadministratören och en användare som inte är en konsument ska vara föremål för att domstolen har behörighet över webbplatsens administratörs adress. 
Erkännande av enskilda bestämmelser i dessa förordningar på ett sätt som föreskrivs i lag som ogiltiga eller ineffektiva, påverkar inte giltigheten eller effektiviteten för de återstående bestämmelserna i förordningarna. I stället för den ogiltiga bestämmelsen kommer den regel som är närmast syftet med den ogiltiga bestämmelsen och hela dessa förordningar att tillämpas.
För att undvika tvivel föreskriver webbplatsadministratören, som endast är en enhet som möjliggör automatisk publicering och visning av artiklar och grafiskt innehåll på webbplatsen via webbplatsens verktyg och serverutrymme att det inte är avsett att föreslå någon koppling till varumärken, handelsnamn, skyltar producenter och företag som har använts på webbplatsen. 
Det är förbjudet att kopiera eller reproducera, helt eller delvis, delar av webbplatsen skyddad av exklusiva rättigheter, särskilt information, innehåll, data, fotografier, bilder, ritningar, ikoner, produkt- och varumärkesbeskrivningar och allt innehåll på webbplatsen.
De nuvarande förordningarna publiceras på webbplatsen på ett sätt som tillåter lagring och upprepad uppspelning under den vanliga aktiviteten.