Information-klausul

Informationsklausul

 

Förkortad form av informationsklausulen:

Administratören av dina personuppgifter är akhealthcaucus.org. De personuppgifter som du tillhandahåller kommer att behandlas för att kontakta dig om du använder kontaktformuläret.

Informationsklausul

Vem vi är

Akhealthcaucus.org, nedan kallad ”administratör” eller ”vi”.

Hur kontaktar vi oss?

Du kan kontakta oss via kontaktformuläret tillgängligt på: www.akhealthcaucus.org eller via e-post på:

Varför behöver vi dina personuppgifter och vilka är de rättsliga skälen för att behandla dem?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kontakta dig, som kallas databehandling inom ramen för vårt berättigade intresse, i enlighet med artikel 6.1 f i Allmän uppgiftsskyddsförordning 2016/679 av 27 april 2016 ( ”RODO”).

Är överföringen av data frivillig? Ja, du lämnar dina personuppgifter frivilligt.

Du behöver inte ge oss dina uppgifter (till exempel din e-postadress, ditt namn och efternamn, ditt telefonnummer), men genom att ge oss denna information via kontaktformuläret kan du kontakta dig. Utan tillgång till dina personuppgifter skulle det vara omöjligt.

I den mån vi behandlar dina personuppgifter eftersom det är nödvändigt för vårt legitima intresse (grunden som anges ovan), kan du när som helst invända mot dem i enlighet med bestämmelserna i GDPR genom att kontakta oss enligt beskrivningen i avsnittet ”Hur man hanterar kontakta oss ”ovan.

Vem kan vi dela dina data med?

Vi kommer att göra allt för att behandla dina personuppgifter bara på egen hand. I enlighet med tillämplig lag kan vi överföra dina uppgifter till enheter som behandlar dem för våra räkning, till exempel mjukvaruleverantörer, serverutrymmesleverantörer och enheter som har behörighet att erhålla information på grundval av tillämplig lag, t.ex. domstolar eller brottsbekämpande myndigheter – naturligtvis endast om de gör en begäran baserad på en lämplig rättslig grund.

Överför vi dina personuppgifter utanför EES? Dina personuppgifter överförs inte utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Hur länge kommer vi att behandla dina uppgifter? Vi behandlar dina personuppgifter under den tidsperiod som krävs med hänsyn till ovan nämnda det syfte för vilket denna information samlades in. Du kan när som helst invända mot våra kontakter genom att kontakta oss enligt beskrivningen i avsnittet ”Hur man kontaktar oss” ovan.

Vilka är dina behörigheter?

Administratören respekterar dina rättigheter angående personuppgifter som tillhandahålls oss, nämligen:

  • rätten att få tillgång till dina personuppgifter,
  • rätten att korrigera och ta bort dina personuppgifter (”rätten att glömmas”),
  • rätten att begränsa omfattningen av behandlingen av dina personuppgifter,
  • rätten att invända mot behandlingen av dina personuppgifter (när behandlingen av personuppgifter sker inom det berättigade intresset),
  • rätten att dra tillbaka ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter, men återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av behandlingen baserat på samtycke
  • innan dess tillbakadragande,
  • rätten att överföra data, dvs. att ta emot dina personuppgifter från administratören i ett strukturerat, vanligtvis maskinläsbart format. Du kan skicka denna information till en annan datadministratör.

Du kan hantera dina integritetsrättigheter och kontrollera dina integritetsrättigheter genom att kontakta oss enligt beskrivningen i avsnittet ”Hur man kontaktar oss” ovan.

Du har också rätten att lämna in ett klagomål till det berörda organet som hanterar skyddet av personuppgifter (ordföranden för kontoret för skydd av personuppgifter), om du när som helst finner att behandlingen av dina personuppgifter strider mot GDPR.