điều lệ

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHO LỢI ÍCH CỦA DỊCH VỤ KHOẢNG CÁCH akhealthcaucus.org

§ 1 
định nghĩa

Các thuật ngữ được sử dụng trong Quy định có nghĩa là:

Địa chỉ e-mail của trang web – [email protected] 
Bài viết – một tuyên bố ngắn gọn bằng văn bản về bán thực phẩm bổ sung hoặc các thiết bị y tế, có chứa các yếu tố cụ thể như mô tả thành phần, mô tả các thuộc tính, mô tả hành động, phương pháp sử dụng, đánh giá hành động, thông tin về chủ đề về nơi bạn có thể mua sản phẩm, cũng như liên kết (liên kết) đến trang web nơi bạn có thể mua sản phẩm, 
Mẫu đơn đăng ký có sẵn trên Trang web cho phép Người dùng đăng ký trên Trang web và tạo Tài khoản 
Người dùng , Người tiêu dùng – một thể nhân, trong Hợp đồng cung cấp Dịch vụ hoạt động cho các mục đích không liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động nghề nghiệp của mình;
Tài khoản – hồ sơ của Người dùng được tạo cùng với đăng ký, bằng cách đó, anh ta có thể đặt Bài viết bằng biểu mẫu đặc biệt cùng với Nội dung đồ họa để xuất bản tự động trên Trang web; 
Bên thứ ba – một thể nhân, pháp nhân, cũng như một đơn vị tổ chức không phải là pháp nhân, các quy định đặc biệt trong đó cấp năng lực pháp lý, không phải là Người dùng; 
Quy định – các Quy định này để cung cấp dịch vụ từ xa; 
Dịch vụ dịch vụ Internet có sẵn tại www.akhealthcaucus.org, thông qua đó người dùng có thể sử dụng Dịch vụ -; 
Trang / y – Quản trị viên và người dùng trang web; 
Trang web– trang web www.akhealthcaucus.org; Thỏa thuận 
dịch vụ – một thỏa thuận mà Quản trị viên trang web cam kết cung cấp Dịch vụ miễn phí cho Người dùng, được ký kết từ xa, tức là một phần của một hệ thống có hợp đồng ký kết khoảng cách, mà không có sự hiện diện đồng thời của các Bên, với việc sử dụng một hoặc nhiều quỹ giao tiếp từ xa (thông qua trang web) cho đến và bao gồm cả việc ký kết hợp đồng; 
Dịch vụ – dịch vụ được cung cấp bởi Quản trị viên trang web để thiết lập và duy trì miễn phí Tài khoản người dùng trên trang web, qua đó Người dùng có thể đặt các Bài viết miễn phí cùng với bất kỳ Nội dung đồ họa nào được xuất bản tự động trên Trang web;
Người dùng – một thể nhân có Tài khoản ít nhất 18 tuổi và có đủ năng lực pháp lý (bao gồm Người tiêu dùng), cũng như pháp nhân hoặc đơn vị tổ chức không phải là pháp nhân, các quy định đặc biệt cấp năng lực pháp lý; 
Quản trị viên trang web – akhealthcaucus.org 
Nội dung đồ họa – ảnh hoặc đồ họa được gửi bởi Người dùng với Sản phẩm giới thiệu sản phẩm mà Điều khoản áp dụng.

§ 2 
quy định chung

Quy định xác định các quy tắc để cung cấp Dịch vụ từ xa. 
Quyền sở hữu trí tuệ đối với nội dung không được Người dùng chuyển trên Trang web, đặc biệt là bản quyền và quyền sở hữu công nghiệp về tên, tên miền và biểu trưng của Trang web, cũng như các yếu tố đồ họa, bằng lời nói và bằng lời nói (ví dụ: bố cục) , Phần mềm cơ sở dữ liệu và quyền cơ sở dữ liệu được pháp luật bảo vệ và được trao cho Quản trị viên trang web hoặc các thực thể mà Quản trị viên trang web đã ký kết các thỏa thuận liên quan.
Quản trị viên trang web thực hiện các bước để đảm bảo rằng Trang web hoạt động chính xác đến mức xuất phát từ kiến ​​thức kỹ thuật hiện tại và cam kết loại bỏ, theo thời gian, những bất thường đã được báo cáo bởi Người dùng, Bên thứ ba hoặc được xác định bởi Quản trị viên trang web. 
Người dùng đảm bảo rằng tất cả nội dung do mình cung cấp cho Quản trị viên trang web không vi phạm quyền của Bên thứ ba, bao gồm mọi quyền độc quyền.

§ 3 
Quy tắc sử dụng trang web

Người dùng có nghĩa vụ cụ thể là:

sử dụng Trang web theo cách không can thiệp vào chức năng của nó, bao gồm thông qua việc sử dụng phần mềm hoặc thiết bị cụ thể, 
sử dụng bất kỳ nội dung nào được đăng trên Trang web theo cách sao chép hoặc sao chép một phần hoặc tất cả các yếu tố được bảo vệ bởi quyền độc quyền của Trang web không xảy ra, đặc biệt là thông tin, nội dung, dữ liệu, hình ảnh, hình ảnh, hình vẽ, biểu tượng, mô tả, bài viết và nhãn hiệu.

§ 4 
Kết luận Hợp đồng cung cấp Dịch vụ và quy tắc cung cấp Dịch vụ

Người dùng có thể xuất bản trên Trang web một Điều khoản do Người dùng cung cấp, trong đó Nội dung đồ họa có thể được đính kèm. Việc xuất bản Bài viết diễn ra mà không có sự tham gia của Quản trị viên trang web, tức là Quản trị viên trang web chỉ cung cấp các công cụ Người dùng và không gian máy chủ trong Tài khoản Người dùng, bằng cách Người dùng độc lập nhập Nội dung và Nội dung Đồ họa, sau đó sẽ tự động hiển thị trên Trang web. 
Thỏa thuận dịch vụ sẽ được ký kết khi Người dùng nhận được thông điệp email được đề cập trong đoạn 8 dưới đây.
Để ký kết Thỏa thuận cung cấp Dịch vụ thông qua Trang web, bạn phải truy cập Trang web và sau đó hoàn thành Biểu mẫu trong phạm vi được chỉ định trong Hướng dẫn trong Biểu mẫu, thực hiện các bước kỹ thuật khác dựa trên thông tin có sẵn trong Biểu mẫu. 
Mẫu để ký kết Thỏa thuận dịch vụ có thể được hoàn thành 24 giờ một ngày vào tất cả các ngày trong tuần. 
Bạn có thể liên hệ với Quản trị viên trang web bằng biểu mẫu liên hệ có sẵn trên Trang web, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.
Gửi dữ liệu trong Biểu mẫu (gửi Biểu mẫu) và ký kết Thỏa thuận dịch vụ chỉ có thể sau khi chấp nhận các Quy định này và được Người dùng đồng ý cung cấp Tài khoản trước khi hết thời hạn 14 ngày để rút khỏi Thỏa thuận dịch vụ.
Một điều kiện cần thiết để ký kết Thỏa thuận dịch vụ là cung cấp dữ liệu chính xác trong Biểu mẫu. Trong trường hợp có bất kỳ nghi ngờ nào của Quản trị viên trang web về tính chính xác của dữ liệu do Người dùng cung cấp, Quản trị viên trang web sẽ xác minh dữ liệu này, ví dụ như bằng cách liên hệ với Người dùng. Nếu không thể liên hệ với Người dùng hoặc xác minh dữ liệu do Người dùng cung cấp vì những lý do có thể quy cho Người dùng, Quản trị viên Trang web không ký kết Thỏa thuận Dịch vụ. 
Ngay sau khi xem xét và xác minh Biểu mẫu, Người dùng sẽ nhận được e-mail xác nhận tất cả các yếu tố liên quan của Thỏa thuận dịch vụ được ký kết. Khi gửi tin nhắn được đề cập trong câu trước, Tài khoản người dùng được kích hoạt.
Bài viết (cùng với bất kỳ Nội dung đồ họa nào) được Người dùng đăng tải bằng một hình thức đặc biệt có sẵn trong Tài khoản người dùng được hiển thị trên Trang web trong vòng 7 ngày kể từ khi Người dùng nhập vào biểu mẫu trên Tài khoản và được Người dùng chấp thuận. 
Người dùng có thể chấm dứt Thỏa thuận cung cấp Dịch vụ bất cứ lúc nào bằng cách gửi một tuyên bố có liên quan đến Quản trị viên trang web (thư được gửi qua đường bưu điện, chuyển phát nhanh hoặc e-mail) bằng e-mail đến địa chỉ email của Trang web hoặc bằng thư từ địa chỉ của Quản trị viên trang web.

§ 5 
Hướng dẫn rút tiền từ hợp đồng của Người tiêu dùng

Người dùng là Người tiêu dùng có quyền rút khỏi Hợp đồng cung cấp Dịch vụ trong vòng 14 ngày mà không cần đưa ra bất kỳ lý do nào. 
Thời hạn rút khỏi Thỏa thuận cung cấp Dịch vụ sẽ hết hạn sau 14 ngày kể từ ngày ký kết Thỏa thuận cung cấp Dịch vụ. 
Để thực hiện quyền rút khỏi Thỏa thuận cung cấp Dịch vụ, Người dùng là Người tiêu dùng có nghĩa vụ phải thông báo qua e-mail đến địa chỉ e-mail của Trang web hoặc bằng thư từ địa chỉ của Quản trị viên Trang web về quyết định rút khỏi Thỏa thuận về việc cung cấp Dịch vụ bằng cách gửi thư. bằng chuyển phát nhanh hoặc e-mail).
Người dùng là Người tiêu dùng có thể sử dụng Thỏa thuận rút tiền mẫu cho việc cung cấp Dịch vụ được đặt trên Trang web, nhưng không bắt buộc. 
Để đáp ứng thời hạn rút khỏi Hợp đồng cung cấp Dịch vụ, Người dùng là Người tiêu dùng phải gửi thông tin về việc thực hiện quyền rút khỏi hợp đồng trước thời hạn rút khỏi Hợp đồng cung cấp Dịch vụ.

§ 6 
Khiếu nại của người dùng

Người dùng có thể gửi khiếu nại cho Quản trị viên trang web về việc cung cấp Dịch vụ, trong khi Quản trị viên trang web chỉ nhận ra khiếu nại hoặc khiếu nại:

được gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ của Quản trị viên Trang web, 
được nhận qua email tại địa chỉ email của Quản trị viên Trang web [email protected]

Người dùng có thể nộp đơn khiếu nại hoặc khiếu nại bằng ủy quyền, giấy ủy quyền phải được thực hiện dưới dạng văn bản thông thường, trừ khi có những trường hợp thực tế cụ thể cho thấy cần phải giữ mẫu đơn có xác nhận chữ ký công chứng hoặc chính thức. 
Người dùng có nghĩa vụ:

cho biết trong đơn khiếu nại hoặc khiếu nại tên, địa chỉ email của bạn (không cung cấp địa chỉ email sẽ ngăn Quản trị viên trang web liên hệ với người khiếu nại và xem xét khiếu nại hoặc khiếu nại) và thông tin cho biết chủ đề của khiếu nại hoặc khiếu nại, cũng như vị trí của bạn về vấn đề được khiếu nại hoặc khiếu nại, 
đính kèm khiếu nại hoặc bản gốc hoặc bản sao các tài liệu liên quan đến chủ đề khiếu nại hoặc khiếu nại, nếu cần phải làm rõ các trường hợp liên quan của vụ án.

Người dùng nên cố gắng khiếu nại hoặc khiếu nại được gửi ngay lập tức sau khi có được thông tin về các trường hợp biện minh cho việc gửi của họ. 
Quản trị viên trang web để lại khiếu nại hoặc khiếu nại không chứa dữ liệu nhận dạng Người dùng mà không được công nhận. 
Quản trị viên trang web, trong quá trình xem xét khiếu nại hoặc khiếu nại, để làm rõ tất cả các trường hợp có liên quan đến khiếu nại hoặc khiếu nại, có thể yêu cầu người khiếu nại cung cấp thêm thông tin, giải thích hoặc tài liệu nếu:

từ nội dung khiếu nại hoặc khiếu nại, không thể xác định chính xác chủ đề hoặc vị trí của người khiếu nại hoặc 
cần phải kiểm tra kỹ khiếu nại hoặc khiếu nại,

chịu đau đớn khi để lại khiếu nại hoặc khiếu nại mà không xem xét trong trường hợp người khiếu nại không thực hiện hành động hoặc hành động cho phép xem xét khiếu nại hoặc khiếu nại. 
Quản trị viên trang web ngay lập tức, nhưng không muộn hơn 21 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại hoặc khiếu nại, trả lời khiếu nại hoặc khiếu nại đã được chuyển đến người khiếu nại đến địa chỉ email mà Quản trị viên trang web nhận được khiếu nại hoặc khiếu nại. 
Người dùng có thể bất cứ lúc nào yêu cầu rằng vấn đề là chủ đề của khiếu nại phải được giải quyết bởi Bên thứ ba và cho mục đích này:

áp dụng cho hòa giải viên hoặc tổ chức mà trước đó các thủ tục hòa giải sẽ chờ xử lý với yêu cầu hòa giải, 
áp dụng cho tổ chức mà trước đó các thủ tục tố tụng hòa giải sẽ được yêu cầu xem xét vụ án của tòa án trọng tài, 
nếu đó là Người tiêu dùng, để tìm kiếm sự trợ giúp của một giám sát viên có thẩm quyền người tiêu dùng hoặc thực thể khác thực hiện các chức năng tương tự.

Tại http://ec.europa.eu/consumers/odr có một nền tảng giải quyết tranh chấp trực tuyến giữa người tiêu dùng và doanh nhân ở cấp EU (nền tảng ODR). Nền tảng ODR là một trang web tương tác và đa ngôn ngữ với một cửa hàng dành cho người tiêu dùng và doanh nhân đang tìm cách giải quyết tranh chấp ngoài tòa án về các nghĩa vụ hợp đồng phát sinh từ hợp đồng dịch vụ internet. 
Để xóa bỏ mọi nghi ngờ, hướng dẫn được đề cập đến ngang bằng. 8 hoặc 9 ở trên không cấu thành điều khoản trọng tài hoặc sự đồng ý tự động của Quản trị viên trang web để tham gia tố tụng hòa giải hoặc trọng tài.

§ 7 
Bản quyền

Khi nhận được tin nhắn được đề cập trong § 4 para. 8 trong Quy định, Người dùng cấp cho Quản trị viên Trang web một giấy phép không độc quyền cho Điều khoản và Nội dung đồ họa miễn phí trong các lĩnh vực sử dụng sau:

trong lĩnh vực ghi chép và sao chép các tác phẩm – ghi lại và sao chép các bản sao của các tác phẩm ở bất kỳ định dạng và bất kỳ kỹ thuật số nào; 
trong phạm vi giao dịch bản gốc hoặc bản sao mà tác phẩm đã được ghi lại – đặt bản gốc hoặc bản sao trên Trang web thông qua Trang web; 
trong phạm vi phổ biến tác phẩm theo cách khác với quy định tại điểm 2 ở trên – hiển thị công khai trên Trang web của Trang web, cũng như truy cập công khai vào các tác phẩm theo cách mọi người có thể truy cập vào chúng tại địa điểm và thời gian được chọn trên Trang web, 
vào bộ nhớ một máy tính, 
kết nối từng tác phẩm, toàn bộ hoặc một phần, với các tác phẩm khác nhằm mục đích phổ biến,

Giấy phép được đề cập trong đoạn 1 ở trên, xảy ra mà không có giới hạn về lãnh thổ và thời gian (nó là vô thời hạn).

§ 8 
trách nhiệm pháp lý

Quản trị viên Trang web không chịu trách nhiệm về các sự cố kỹ thuật hoặc hạn chế kỹ thuật trong thiết bị máy tính, thiết bị đầu cuối, hệ thống CNTT và cơ sở hạ tầng viễn thông được Người dùng sử dụng và ngăn Người dùng sử dụng Trang web một cách chính xác và các dịch vụ được cung cấp thông qua Trang web. 
Quản trị viên trang web không chịu trách nhiệm:

Người dùng bị mất dữ liệu do lỗi thiết bị, hệ thống hoặc các trường hợp khác phát sinh vì những lý do không được quy cho Quản trị viên trang web; 
Hậu quả của việc sử dụng Trang web của Người dùng theo cách trái với luật hiện hành, các quy định của Quy định hoặc hải quan được áp dụng về mặt này, 
tốc độ truyền dữ liệu và các hạn chế liên quan dẫn đến việc xảy ra các trường hợp kỹ thuật, công nghệ hoặc cơ sở hạ tầng không thuộc về Quản trị viên trang web, 
vi phạm Quyền của bên thứ ba thông qua nội dung (bao gồm cả hình ảnh) do Người dùng cung cấp.

§ 9

Thông tin về cookie.

1. Trang web sử dụng cookie.

2. Các tệp cookie (được gọi là “cookie”) là dữ liệu CNTT, cụ thể là các tệp văn bản, được lưu trữ trên thiết bị cuối của Người dùng trang web và được dùng cho các trang của Trang web. Cookies thường chứa tên của trang web mà chúng bắt nguồn, thời gian lưu trữ của chúng trên thiết bị cuối và một số duy nhất.

3. Thực thể đặt cookie trên thiết bị cuối của Người dùng trang web và truy cập chúng là Nhà điều hành trang web.

4. Cookies được sử dụng cho các mục đích sau: 
a. Thống kê và phân tích, nhờ đó, Website có thể được tối ưu hóa để cải thiện sự thoải mái khi sử dụng của khách truy cập. Dữ liệu thống kê là ẩn danh. 
b. duy trì phiên Người dùng trang web (sau khi đăng nhập), nhờ đó Người dùng không phải nhập lại thông tin đăng nhập và mật khẩu trên mỗi trang con của Trang web; 
c. xác định hồ sơ người dùng để hiển thị cho anh ta các tài liệu phù hợp trong các mạng quảng cáo, đặc biệt là mạng Google;

5. Trang web sử dụng hai loại cookie cơ bản: cookie “phiên” và cookie “liên tục”. Cookie phiên là các tệp tạm thời được lưu trữ trên thiết bị cuối của Người dùng cho đến khi đăng xuất, rời khỏi trang web hoặc tắt phần mềm (trình duyệt web). Cookie liên tục được lưu trữ trên thiết bị cuối của Người dùng trong thời gian được chỉ định trong các tham số cookie hoặc cho đến khi chúng bị xóa bởi Người dùng.

6. Phần mềm để duyệt các trang web (trình duyệt web) thường theo mặc định cho phép lưu trữ cookie trên thiết bị cuối của Người dùng. Người dùng trang web có thể thay đổi cài đặt trong khu vực này. Trình duyệt web cho phép bạn xóa cookie. Cũng có thể tự động chặn cookie. Thông tin chi tiết về chủ đề này được cung cấp trong phần trợ giúp hoặc tài liệu của trình duyệt web.

7. Hạn chế về việc sử dụng cookie có thể ảnh hưởng đến một số chức năng có sẵn trên Trang web.

8. Cookies được đặt trên thiết bị cuối của Người dùng Trang web cũng có thể được sử dụng bởi các nhà quảng cáo và đối tác hợp tác với nhà điều hành Trang web.

9. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc chính sách bảo mật của các công ty này để tìm hiểu các quy tắc sử dụng cookie được sử dụng trong thống kê: Chính sách bảo mật của Google Analytics

10. Cookies có thể được sử dụng bởi các mạng quảng cáo, đặc biệt là mạng Google, để hiển thị quảng cáo được điều chỉnh theo cách mà người dùng sử dụng Trang web. Với mục đích này, họ có thể lưu thông tin về đường dẫn điều hướng của người dùng hoặc thời gian dành cho một trang nhất định. 11. Về thông tin về tùy chọn người dùng được thu thập bởi mạng quảng cáo Google, người dùng có thể xem và chỉnh sửa thông tin có nguồn gốc từ cookie bằng công cụ: https://www.google.com/ads/preferences/

§ 10

Nhật ký máy chủ.

1. Thông tin về một số hành vi người dùng có thể đăng nhập vào lớp máy chủ. Những dữ liệu này chỉ được sử dụng để quản trị Trang web và để đảm bảo dịch vụ lưu trữ được cung cấp dịch vụ hiệu quả nhất.

2. Tài nguyên được duyệt được xác định bởi các địa chỉ URL. Ngoài ra, những điều sau đây có thể phải đăng ký:

 • a. thời gian nhận được yêu cầu,
 • b. thời gian gửi trả lời,
 • c. tên của trạm khách – nhận dạng được thực hiện bởi giao thức HTTP,
 • d. thông tin về các lỗi xảy ra trong quá trình thực hiện giao dịch HTTP, địa chỉ URL của trang mà người dùng đã truy cập trước đó (liên kết giới thiệu) – trong trường hợp Trang web được truy cập qua liên kết,
 • f. thông tin về trình duyệt của người dùng,
 • g. Thông tin về địa chỉ IP.

3. Dữ liệu trên không liên quan đến những người cụ thể duyệt trang web.

4. Dữ liệu trên chỉ được sử dụng cho mục đích quản trị máy chủ.

§ 11

Cung cấp dữ liệu.

 • 1. Dữ liệu chỉ được cung cấp cho các thực thể bên ngoài trong giới hạn cho phép của pháp luật.
 • 2. Dữ liệu cho phép nhận dạng một người tự nhiên chỉ được cung cấp khi có sự đồng ý của người đó.
 • 3. Nhà điều hành có thể được yêu cầu cung cấp thông tin do Trang web thu thập cho các cơ quan có thẩm quyền trên cơ sở các yêu cầu hợp pháp trong phạm vi kết quả của yêu cầu.

6. Quản lý tập tin cookie – làm thế nào để cung cấp và rút lại sự đồng ý trong thực tế?

  • 1. Nếu người dùng không muốn nhận cookie, anh ta có thể thay đổi cài đặt trình duyệt. Chúng tôi bảo lưu rằng việc tắt cookie cần thiết cho quá trình xác thực, bảo mật, duy trì tùy chọn của người dùng có thể gây khó khăn và trong trường hợp cực đoan có thể ngăn việc sử dụng trang web
  • 2. Để quản lý cài đặt cookie, hãy chọn trình duyệt / hệ thống web từ danh sách bên dưới và làm theo hướng dẫn: a. Internet Explorer b. Chrome c. Safari d. Firefox e. Opera f. Android g. Safari (iOS) h. Windows Phone i. Blackberry

§1. Giới thiệu về trang web và bộ sưu tập dữ liệu của akhealthcaucus.org. 
Trang web akhealthcaucus.org thu thập và xử lý dữ liệu của bạn về những gì chúng tôi muốn thông báo cho bạn, để bạn có thể biết về những dữ liệu chúng tôi thu thập và xử lý.

§ 12 
Điều khoản cuối cùng

Giải quyết mọi tranh chấp phát sinh giữa Quản trị viên trang web và Người dùng không phải là Người tiêu dùng sẽ phải chịu tòa án có thẩm quyền đối với địa chỉ của Quản trị viên trang web. 
Việc công nhận các quy định riêng lẻ của các Quy định này theo cách được pháp luật quy định là không hợp lệ hoặc không có hiệu lực, không ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc hiệu lực của các quy định còn lại của Quy định. Thay cho điều khoản không hợp lệ, quy tắc gần nhất với mục đích của điều khoản không hợp lệ và toàn bộ Quy định này sẽ được áp dụng.
Để tránh mọi nghi ngờ, Quản trị viên trang web, người chỉ là một thực thể cho phép các công cụ và không gian máy chủ của Trang web tự động xuất bản và hiển thị Bài viết và Nội dung đồ họa trên Trang web, quy định rằng nó không có ý định đề xuất bất kỳ kết nối nào với nhãn hiệu, tên thương mại, dấu hiệu nhà sản xuất và các công ty đã được sử dụng trên trang web. 
Nghiêm cấm sao chép hoặc sao chép toàn bộ hoặc một phần các yếu tố của Trang web được bảo vệ bởi các quyền độc quyền, cụ thể là thông tin, nội dung, dữ liệu, hình ảnh, hình ảnh, hình vẽ, biểu tượng, mô tả sản phẩm và thương hiệu và bất kỳ nội dung nào trên Trang web.
Các quy định hiện hành được công bố trên trang web theo cách cho phép lưu trữ và phát lại nhiều lần trong quá trình hoạt động thông thường.