правилник

СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА УСЛУГИ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ akhealthcaucus.org

§ 1 
Определения

Термините, използвани в регламентите, означават:

Член на електронната поща на уебсайта – [email protected] 
Статия – кратко писмено изявление за хранителни добавки или медицински изделия на разположение за продажба, съдържащо по-специално елементи като описание на състава, описание на свойствата, описание на действието, начин на употреба, оценка на действието, информация за тема на мястото, където можете да закупите продукта, както и референция (линк) към уебсайта, където можете да закупите продукта, 
Форма – формуляр за кандидатстване, наличен на Уебсайта, позволяващ на Потребителя да се регистрира на Уебсайта и създаване на Потребителски акаунт, 
Потребител – физическо лице, които в Договора за предоставяне на Услугата действат за цели, които не са пряко свързани с нейната бизнес или професионална дейност;
Акаунт – потребителският профил, създаден заедно с регистрацията, чрез който той може да публикува, използвайки специалния формуляр Статии, заедно с графично съдържание за автоматично публикуване на уебсайта; 
Трето лице – физическо лице, юридическо лице, както и организационна единица, която не е юридическо лице, специалните разпоредби на която дават правоспособност, която не е Потребител; 
Правила – настоящият правилник за предоставяне на услуги от разстояние; 
Service – на разположение на www.akhealthcaucus.org интернет услуги, чрез които потребителят може да използва Услугата; 
Страница / у – Администратор и потребител на уебсайта; 
Страница на уебсайта– уебсайт www.akhealthcaucus.org; Споразумение за 
услуга – споразумение, съгласно което Администраторът на уебсайтове се задължава да предоставя Услугата безплатно на Потребителя, сключена дистанционно, т.е. като част от организирана система за сключване на договори от разстояние, без едновременното физическо присъствие на Страните, с единственото използване на един или повече средства комуникация от разстояние (чрез уебсайта) до и включително сключването на договора; 
Услуга – услуга, предоставена от Администратора на Уебсайта за безплатна настройка и поддържане на Потребителски акаунт на Уебсайта, чрез който Потребителят може да поставя безплатно Статии заедно с всяко графично Съдържание, които автоматично се публикуват на Уебсайта;
Потребител – физическо лице, което има Акаунт на поне 18 години и има пълна правоспособност (включително Потребителя), както и юридическо лице или организационна единица, която не е юридическо лице, специалните разпоредби на която дават правоспособност; 
Администратор на уебсайт – akhealthcaucus.org 
Графично съдържание – снимки или графики, предоставени от Потребителя с продукта, представящ продукта, за който се прилага Статия.

§ 2 
Общи разпоредби

Правилата определят правилата за предоставяне на Услугата от разстояние. 
Права върху интелектуална собственост върху съдържание, което не е прехвърлено от Потребителя на уебсайта, по-специално авторски права и права на индустриална собственост върху името, домейна и логото на уебсайта, както и неговите графични, словесни и словесно-графични елементи (например оформление) , Правата за софтуер и уебсайтове за уебсайтове са защитени от закона и са предоставени на Администратора на уебсайта или субектите, с които Администраторът на уебсайтове е сключил съответните споразумения.
Администраторът на уебсайтове предприема стъпки, за да гарантира, че уебсайтът работи правилно до степен, която произтича от текущите технически познания и се задължава да отстрани своевременно нередовностите, които са надлежно докладвани от Потребители, Трети страни или идентифицирани от Администратора на Уебсайта. 
Потребителят гарантира, че цялото съдържание, предоставено от него на Администратора на уебсайта, не нарушава правата на трети страни, включително изключителните права.

§ 3 
Правила за използване на уебсайта

Потребителят се задължава по-специално да:

използвайте Страницата на уебсайта по начин, който не пречи на нейното функциониране, включително чрез използването на конкретен софтуер или устройства, 
използване на всяко съдържание, публикувано на Уебсайта, по такъв начин, че да не се осъществява копирането или възпроизвеждането отчасти или всички елементи, защитени от изключителни права на Страницата на уебсайта, по-специално информация, съдържание, данни, снимки, изображения, рисунки, икони, описания, статии и търговски марки.

§ 4 
Сключване на договора за предоставяне на услуги и правила за предоставяне на услуги

Потребителят може да публикува на Уебсайта член, предоставен от Потребителя, към който може да бъде приложено графичното съдържание. Публикуването на статията става без участието на Администратора на уебсайта, т.е. Администраторът на Уебсайта предоставя само Потребителски инструменти и сървърно пространство под акаунта на Потребителя, с помощта на които Потребителят независимо въвежда Съдържание и Графично съдържание, които по-късно автоматично се показват на Страницата на уебсайта. 
Споразумението за услуга ще бъде сключено, когато Потребителят получи електронното съобщение, посочено в параграф 8 по-долу.
За да сключите Споразумението за предоставяне на Услугата чрез Уебсайта, трябва да посетите Уебсайта и след това да попълните формуляра до степента, в която е указано в инструкциите във Формуляра, като предприемете допълнителни технически стъпки въз основа на информацията, налична във Формуляра. 
Формулярът за сключване на Споразумение за услуга може да се попълва 24 часа на ден във всички дни от седмицата. 
Можете да се свържете с Администратора на уебсайта, като използвате формата за контакти, достъпна на Уебсайта, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.
Изпращането на данните, съдържащи се във формуляра (изпращане на формуляра) и сключване на Споразумението за услуга, е възможно само след приемане на настоящите Правила и съгласие от страна на Потребителя да предостави Акаунта преди изтичането на 14-дневния период за отказ от Споразумението за услуга.
Необходимо условие за сключване на Споразумението за услуга е предоставянето на точни данни във Формуляра. В случай на съмнения на Администратора на уебсайта относно коректността на данните, предоставени от Потребителя, Администраторът на уебсайтове проверява тези данни, например като се свърже с Потребителя. Ако е невъзможно да се свържете с Потребителя или да проверите данните, предоставени от Потребителя по причини, които се дължат на Потребителя, Администраторът на уебсайтове не сключва Споразумение за услуга. 
Веднага след разглеждане и потвърждаване на формуляра, Потребителят получава имейл, потвърждаващ всички съответни елементи от сключения договор за услуга. След изпращане на съобщението, посочено в предишното изречение, акаунтът на потребителя се активира.
Статията (заедно с всяко графично съдържание), публикувана от Потребителя чрез специален формуляр, предоставен на разположение под Потребителския акаунт, се показва на Уебсайта в рамките на 7 дни след въвеждането му от Потребителя във формуляра в Акаунта и одобрение от Потребителя. 
Потребителят може да прекрати Споразумението за предоставяне на Услугата по всяко време, като изпрати съответно изявление до Администратора на уебсайта (писмо, изпратено по пощата, куриер или електронна поща) чрез електронна поща до имейл адреса на Уебсайта или чрез кореспонденция до адреса на Администратора на уебсайта.

§ 5 
Инструкция за отказ от договора от Потребителя

Потребителят, който е Потребител, има право да се откаже от Договора за предоставяне на Услуги в рамките на 14 дни, без да посочва причина. 
Срокът за отказ от Споразумението за предоставяне на услуги изтича след 14 дни от датата на сключване на Споразумението за предоставяне на услуги. 
За да упражни правото на отказ от Споразумението за предоставяне на услуги, Потребителят, който е Потребител, е длъжен да уведоми чрез електронна поща на електронния адрес на уебсайта или чрез кореспонденция до адреса на Администратора на уебсайта за решението си да се откаже от Споразумението за предоставяне на услуги чрез недвусмислено изявление (писмо, изпратено по пощата, по куриер или електронна поща).
Потребителят, който е Потребител, може да използва образеца на формуляра за отказ за предоставяне на Услуги, поставени на Уебсайта, но това не е задължително. 
За да спази крайния срок за отказ от Договора за предоставяне на услуги, е достатъчно Потребителят, който е Потребител, да изпрати информация относно упражняването на правото си да се откаже от договора преди крайния срок за отказ от Договора за предоставяне на Услугата.

§ 6 
Жалби на потребителя

Потребителят може да подаде жалба до Администратора на уебсайта във връзка с предоставянето на Услугата, докато Администраторът на уебсайтове разпознава само оплаквания или оплаквания:

доставя по пощата на адреса на администратора на уебсайта, 
получен чрез имейл на имейл адреса на администратора на уебсайта [email protected]

Потребителят може да подаде жалба или жалба чрез пълномощник, пълномощното трябва да бъде направено в обикновената писмена форма, освен ако няма конкретни фактически обстоятелства, сочещи необходимостта от запазване на писмения формуляр с нотариално или официално потвърждение за подпис. 
Потребителят е длъжен:

посочете в жалбата или жалбата вашето име, имейл адрес (ако не бъде предоставен електронен адрес ще попречи на администратора на уебсайта да се свърже с жалбоподателя и да разгледа оплакването или жалбата) и информация, указваща предмета на жалбата или жалбата, както и вашата позиция по въпроса, обхванат от жалбата или жалба, 
прикачете към жалбата или оригинал или копия на документи, отнасящи се до предмета на жалбата или жалбата, ако е необходимо да се изяснят съответните обстоятелства по случая.

Потребителят трябва да се стреми жалбата или жалбата да бъде подадена веднага след получаване на информация за обстоятелствата, обосноваващи подаването им. 
Администраторът на уебсайтове оставя оплаквания или оплаквания, които не съдържат данни, които идентифицират Потребителя, без да бъдат разпознати. 
По време на разглеждането на жалба или жалба администраторът на уебсайт, за да изясни всички относими обстоятелства, до които се отнася жалбата или оплакването, може да поиска от жалбоподателя да предостави допълнителна информация, обяснения или документи, ако:

от съдържанието на жалбата или жалбата не е възможно правилно да се определи нейният предмет или позиция на жалбоподателя или 
е необходимо задълбочено разглеждане на жалбата или жалбата,

под страх от оставяне на жалбата или жалбата без разглеждане в случай, че жалбоподателят не предприеме действия или действия, позволяващи жалбата или жалбата да бъдат разгледани. 
Администраторът на уебсайта незабавно, но не по-късно от 21 дни от датата на получаване на жалбата или жалбата, отговаря на подадената жалба или жалба, която се препраща на жалбоподателя на електронния адрес, от който администраторът на уебсайта е получил жалбата или жалбата. 
Потребителят може по всяко време да поиска въпросът, който е предмет на жалбата, да бъде решен от трета страна и за тази цел:

кандидатствайте за медиатора или институцията, пред която ще се проведе медиационно производство с искане за медиация, 
кандидатствайте за институцията, пред която се води приятелско производство, с искане за разглеждане на дело от арбитражния съд, 
ако той е потребител, потърсете съдействието на компетентен омбудсман потребители или друго образувание, изпълняващо подобни функции.

На http://ec.europa.eu/consumers/odr има платформа за онлайн решаване на спорове между потребители и предприемачи на ниво ЕС (платформа за ОРС). ODR платформата е интерактивен и многоезичен уебсайт с едно гише за потребители и предприемачи, които търсят извънсъдебно уреждане на спор относно договорни задължения по договор за онлайн услуга. 
За да се отстранят всякакви съмнения, указанието, посочено в ал. 8 или 9 по-горе не представлява арбитражна клауза или автоматично съгласие на Администратора на уебсайта да участва в процедурите по медиация или арбитраж.

§ 7 
Авторско право

След получаване на съобщението, посочено в § 4, ал. 8 от Правилата, Потребителят предоставя на Администратора на уебсайт неизключителен лиценз за Статията и графичното съдържание безплатно в следните области на използване:

в областта на запис и възпроизвеждане на произведения – запис и възпроизвеждане на копия на произведения във всеки формат и всякаква дигитална техника; 
в рамките на търговията с оригинала или копия, върху които са записани произведенията – поставяне на оригинала или копия на Уебсайта чрез Уебсайта; 
в обхвата на разпространение на произведения по начин, различен от посочения в точка 2 по-горе – публично показване на Сайта на уебсайта, както и публичен достъп до произведенията по такъв начин, че всеки може да има достъп до тях на избраното от тях място и време на Уебсайта, 
влизайки в паметта компютър, 
комбиниращ всяка от творбите, изцяло или отчасти, с други произведения за разпространение заедно

Лицензът, посочен в параграф 1 по-горе, протича без териториални и времеви ограничения (той е неопределен).

§ 8 
Отговорност

Администраторът на уебсайта не носи отговорност за технически проблеми или технически ограничения в компютърното оборудване, терминалното оборудване, ИКТ системата и телекомуникационната инфраструктура, използвани от Потребителя и които пречат на Потребителя да използва правилно Уебсайта и услугите, предлагани чрез него. 
Администраторът на уебсайта не носи отговорност за:

загуба на данни от Потребителя поради неизправност на оборудването, системата или други обстоятелства, възникнали поради причини, които не могат да се причислят към Администратора на уебсайта; 
последици от използването на Уебсайта от Потребителя по начин, несъвместим с приложимото законодателство, разпоредбите на регламентите или обичаите, приети в това отношение, 
бързината на пренос на данни и свързаните с тях ограничения, произтичащи от възникването на технически, технологични или инфраструктурни обстоятелства, които не лежат от страна на Администратора на уебсайта, 
нарушения Права на трети страни чрез съдържание (включително графично), предоставено от Потребителя.

§ 9

Информация за бисквитките.

1. Уебсайтът използва бисквитки.

2. Файловете за бисквитки (т. Нар. „Бисквитки“) са ИТ данни, по-специално текстови файлове, които се съхраняват на крайното устройство на Потребителя на уебсайта и са предназначени за използване на страниците на Уебсайта. Бисквитките обикновено съдържат името на уебсайта, от който произхождат, времето им за съхранение на крайното устройство и уникален номер.

3. Субектът, който поставя бисквитките на крайното устройство на Потребителя на уебсайта и осъществява достъп до тях, е операторът на Уебсайта.

4. Бисквитките се използват за следните цели: 
a. Статистически и аналитични, благодарение на които Уебсайтът може да бъде оптимизиран, за да подобри комфорта на използването му от посетителите. Статистическите данни са анонимни. 
б) поддържане на сесията на Потребителя на уебсайта (след влизане), благодарение на което Потребителят не трябва да въвежда отново данните за вход и парола на всяка подстраница на Уебсайта; 
в. определяне на потребителския профил с цел да му се показват съобразени материали в рекламни мрежи, по-специално мрежата на Google;

5. Уебсайтът използва два основни типа бисквитки: „сесийни“ бисквитки и „постоянни“ бисквитки. Сесийните бисквитки са временни файлове, които се съхраняват на крайното устройство на Потребителя до излизане, излизане от уебсайта или изключване на софтуера (уеб браузър). Постоянните бисквитки се съхраняват на крайното устройство на Потребителя за времето, посочено в параметрите на бисквитките или докато не бъдат изтрити от Потребителя.

6. Софтуер за сърфиране в уебсайтове (уеб браузър) обикновено по подразбиране позволява съхраняване на бисквитки на крайното устройство на Потребителя. Потребителите на уебсайтове могат да променят настройките в тази област. Уеб браузърът ви позволява да изтривате бисквитки. Възможно е също автоматично блокиране на бисквитките. Подробна информация по този въпрос е предоставена в помощта или документацията на уеб браузъра.

7. Ограниченията в използването на бисквитки могат да засегнат някои от функциите, достъпни на уебсайта.

8. Бисквитките, поставени на крайното устройство на Потребителя на уебсайта, могат да се използват и от рекламодатели и партньори, които си сътрудничат с оператора на уебсайта.

9. Препоръчваме да прочетете политиката за поверителност на тези компании, за да научите правилата за използване на бисквитки, използвани в статистиката: Декларация за поверителност на Google Analytics

10. Бисквитките могат да се използват от рекламни мрежи, по-специално мрежата на Google, за показване на реклами, съобразени с начина, по който потребителят използва Уебсайта. За тази цел те могат да записват информация за навигационния път на потребителя или времето, прекарано на дадена страница. 11. По отношение на информацията за предпочитанията на потребителите, събрана от рекламната мрежа на Google, потребителят може да преглежда и редактира информация, получена от бисквитки, използвайки инструмента: https://www.google.com/ads/preferences/

§ 10

Сървърни дневници.

1. Информацията за някакво поведение на потребителя подлежи на влизане в сървърния слой. Тези данни се използват само за администриране на уебсайта и за осигуряване на най-ефективната услуга, предоставяна хостинг услуги.

2. Преглежданите ресурси се идентифицират по URL адреси. В допълнение, регистрацията може да подлежи на следното:

 • а) час на получаване на запитването,
 • б. време за изпращане на отговор,
 • в. име на клиентската станция – идентификация, извършена от HTTP протокола,
 • г) информация за грешки, възникнали по време на реализацията на HTTP транзакция, например URL адрес на страницата, посетена по-рано от потребителя (препращаща връзка) – в случай, че до уебсайта е бил осъществен достъп чрез връзка,
 • е. информация за браузъра на потребителя,
 • ж. Информация за IP адреса.

3. Горните данни не са свързани с конкретни лица, които сърфират в сайта.

4. Горните данни се използват само за целите на администрирането на сървъра.

§ 11

Предоставяне на данни.

 • 1. Данните се предоставят на външни субекти само в рамките на разрешените от закона граници.
 • 2. Данните, позволяващи идентифициране на физическо лице, се предоставят само със съгласието на това лице.
 • 3. Операторът може да бъде задължен да предоставя информация, събрана от Уебсайта, на упълномощени органи въз основа на законосъобразни искания до степента, произтичаща от искането.

6. Управление на файлове с бисквитки – как да дадете и оттеглите съгласие на практика?

  • 1. Ако потребителят не желае да получава бисквитки, той може да промени настройките на браузъра. Запазваме, че деактивирането на бисквитки, необходими за процесите на удостоверяване, сигурността, поддържането на потребителски предпочитания, може да затрудни, а в екстремни случаи може да попречи на използването на уебсайтове
  • 2. За да управлявате настройките на бисквитките, изберете уеб браузъра / системата от списъка по-долу и следвайте инструкциите: a. Internet Explorer b. Chrome c. Safari d. Firefox e. Opera f. Android g. Safari (iOS) h. Windows Phone i. Къпина

§1. За уебсайта akhealthcaucus.org и събирането на данни. 
Уебсайтът akhealthcaucus.org събира и обработва вашите данни за това, което искаме да ви информираме, за да можете да сте наясно какви данни събираме и обработваме.

§ 12 
Заключителни разпоредби

Уреждането на всички спорове, възникващи между Администратора на уебсайта и Потребител, който не е Потребител, подлежи на съд, който е компетентен по адреса на Администратора на уебсайта. 
Признаването на отделни разпоредби на тези регламенти по начин, предписан от закона като невалиден или недействителен, не засяга валидността или ефективността на останалите разпоредби на регламента. На мястото на невалидната разпоредба ще се прилага правилото, което е най-близко до целите на невалидната разпоредба и целия настоящ правилник.
За избягване на всякакво съмнение Администраторът на уебсайтове, който е само образувание, което позволява автоматичното публикуване и показване на статии и графично съдържание на страницата на уебсайта чрез инструментите на уебсайта и сървърното пространство, предвижда, че не е предвидено да предлага никаква връзка с търговски марки, търговски имена, знаци производители и компании, които са били използвани на Уебсайта. 
Забранява се копирането или възпроизвеждането, изцяло или отчасти, на елементи на Уебсайта, защитени от изключителни права, в частност информация, съдържание, данни, снимки, изображения, рисунки, икони, описания на продукти и марки и всяко съдържание на Уебсайта.
Настоящите правила се публикуват на уебсайта по начин, който позволява неговото съхранение и многократно възпроизвеждане в обичайния ход на дейностите.